Skip to main content

Posts

Dagiti Ordinario Nga Aldaw

Haan a kasapulan a selebraran ti aldaw.
Dumteng a kas ordinario a pannakaipasngay.
Makautoy ketdi daytoy!
Ti ima ti orasan kednganna ti anges.
A kasti darat a maibuyat,
maibus ket inton balinsuaken manen
Agsubli a kas gagangay.

Ti kaktus saan a mangnamnama iti tudo.
Umanay ti linnaaw a pangnayonna iti tutotna.
Maysa a fiesta ti aldaw ti kalgaw.
Kabinnuligna ti pudot a kas puonan ti anges
A mangsaranay iti naunday nga aldaw.
Ta ti tudo maysa daytoy nga apokalipsi.
Kaskaingas ti bitbitna a dulluog.
Ibuyatna nga awan pammakawan.
Di a matawaran ket manglengnges iti masakbayan.

Recent posts

Baybay Met Ita

Kunak no diakon makasubli pay ngem kalpasan ti uppat a bulan naaddaanak manen ti gundaway, ita iti igid ti baybay met ti pinilimi a pagdagusan. 

Kalpasan ti panagdigos, ditoymi a pinalabas ti kanito, iti maysa a bar a dumngeg kadagiti sonata bayat nga itanguap ti serbesa.Am-ammo ti Panglao a kas kaingas ti Boracay gapu iti pino a kadaratan daytoy. Ti mayat pay mabalinmo ti mangupa ti de-motor a bangka tapno aglangoy iti tengnga.

Napno kadagiti ruot-baybay ti kadaratan. Ti imasna awan ti mangkolekta kadagitoy tapno koma ikalida.Solitario

Adda lamiis a nariknak, 
saan a kas iti in-inumek iti baso nga addaan yelo, 
agling-et, matunaw kalpasan iti mano a kanito,
wenno ti panagsumgar dagiti dutdotko, 
lam-ek a nagtaod iti uneg, 
mabalin a kunaek nga espasio a di napunuan 
ket serken ti akinruar nga angin, 
a kas iti semento a di nasedsed, 
agbirri iti kalgaw ket aggagneb iti nepnep. 

Ania kadi ti imas ti maysa a kaldo a napanawan? 
Di kad' agbalay ti taba iti igid ti tayab 
ket mabati iti subsob apaman a maideppel. 

Ti taba kasapulanna met ti pudot 
a mangtunaw kenkuana. 


Nanannam no agburek!

Paralisado a Makina

Makapasuggareng ti tanabutob ti anniniwan. Ti pugagaw ket pugagaw. Ti lubong gangani amin a napinas ti tapawna. Paralisado ti nagkawikawan ti agdan ket imposible ti agpangato.

Di mangpaay ti suli a sadut. Dagiti linaonna, agpapada a kalawakaw. Kasla krisalis a nageppesan ti kulibangbang.

Maltutan ti panawen. Agbanang-es ti oras. Agrebolusion ti makina.

Kasla panid ti kudil. Ti anges ket kasla tinta. Ti balikas kobraenna amin a di pay napasamak.

Kasasam-itan  amin ti panaglangan iti nagbeddengan ti agik-ikkis nga uni. Ta ti rissik nga agayebgeb, agagawa iti kabukbukodanna ngem ti dapo kukua tayo.

Saan nga umanay ti agkaradap. Kasapulan ti  inana. Ti makina mangnamnama.

Panangipasayag Ti Buteng

Maysa kadagiti ar-arapaapek a maakdakan ket ti isla ti Bohol. Ket gapu ta naadaanak met iti proyekto kadaytoy a lugar ket diakon pinaluspusan ti gundaway. Isu iti umuna a lawas ti Enero ket inyalistokon ti nag-schedule iti flight a mapan iti siudad ti Tagbilaran. Daytoy ti sentro ti Bohol.
Gapu ta limitado ti oras ken aldaw, ta kasapulan a likawen ti proyekto ket i-inspection daytoy, ti nalaeng ili ti Loboc ti napasiaran. Am-ammo daytoy a lugar kadagiti turista. Adda dagiti balsa a mangilikaw kenka iti karayan. Kadagitoy a balsa, buffet ti panganan. Ngem daksanggasat ta nasapa kami a dimteng ket haan pay a lukat dagitoy.
Gapu ta ti laeng Loboc Eco-Tourism Adventure Park ti nakalukat pay laeng, pinadasko met ti kunkunada a zipline. Tarkokak kunak idi damo ta sinno met ti di agbuteng a bumallasiw iti gangani maysa kilometro nga agsumbangir a karayan ngem talaga nga inkidemko. Ti buteng adda laeng iti unana ngem no labanam daytoy ket mapukaw amin daytoy. Pati laladot ket mabati ket luma…

Komusta San Juanico!

Maysa a pribilehio ti makapaddek iti kaatiddogan a rangtay iti intero a Filipinas, ti San Juanico Bridge a masarakan iti nagbeddengan ti Tacloban, Leyte ken Sta. Rita, Samar. Bimmalasiw daytoy a pasdek iti San Juanico Strait. Nasurok daytoy a dua kilometro iti kaatiddogna a narugian a naipatakder idi 1969 ket nalukatan idi 1972. 
Idi ubingak, mapangpangangaak iti Magapit Suspension Bridge ti Lal-lo ngem lallalo a bimmukirad ti matak idi makitak daytoy San Juanico. Iti laeng libro a nabasbasak daytoy ngem ita addaakon iti tengngana. Uray la aggunggon no adda lumabas a lugan. Makapakudaap a ballasiwen daytoy iti agpapan ken agsubli.


Saan a nakaskasdaaw no apay nalapunos daytoy eropuerto ti Tacloban. Adda laeng iti igid ti baybay a gangani sumango iti Taaw Pasipiko.
 Dagitoy babassit nga isla iti tengnga ket awan ti naipatakder a babbalay. Mabalin a naguardiaan ken nairanta tapno saan a madadael ti langa ti lugar. Guardiado ti sirok ti rangtay ta adda opisina ti DPWH.

Agsubliakto Manen, MacArthur!

Gapu ta daytoy ti umuna a gundaway nga iyaaddakko iti probinsia ti Leyte ket diak metten pinaleppas ti gundaway a mapan bisitaen ti ili ti Palo. Kaabay laeng daytoy ti  siudad ti Tacloban.
Side trip laeng a makuna ta kalpasan ti inspection ti proyekto ket nagbayanggudaw kami metten.