Skip to main content

Posts

Solitario

Adda lamiis a nariknak, saan a kas iti in-inumek iti baso nga addaan yelo, agling-et, matunaw kalpasan iti mano a kanito, wenno ti panagsumgar dagiti dutdotko, lam-ek a nagtaod iti uneg, mabalin a kunaek nga espasio a di napunuan ket serken ti akinruar nga angin, a kas iti semento a di nasedsed, agbirri iti kalgaw ket aggagneb iti nepnep. Ania kadi ti imas ti maysa a kaldo a napanawan? Di kad' agbalay ti taba iti igid ti tayab ket mabati iti subsob apaman a maideppel. Ti taba kasapulanna met ti pudot a mangtunaw kenkuana. Nanannanam no agburek.
Recent posts

Sika A Nakaiggem

Siak a kas ullawmo... Sika ti nakaiggem ti talik... Ket no tumayabak nga umadayo
Tandaanam... Sika ti imibbet...Saan a siak.

Ti Agong Ti Aso

Nasabeng ti aldaw! Ta uray iti katengngaanna agpangadua.
Itaray dagiti aso ti tulang a nabalkot pay laeng ti agnunnunog a lasag
A pinagngungutngotandan iti mano a dekada
Ngem agingga ita di pay nagrupsa
Ta pati dagiti igges
Kadurmenda a kurukoran ti lasag.
Dagiti laeng aso ti addaan ti nalagda a pang-angot
Agsungani kadakuada ti bangsit ken banglo.
Wenno kunaen nga utek a naikali iti daga.

Ti Nakatallikod A Ladawan

Minatmatanka!
Saanka a kas kaasideg ti paggaammok.
A kas iparparammag dagiti naar-artiokam.
Ta as-asideg gayam ti ballasiw ti agsumbangir a dappat.
Mabalin a gaudan wenno talantanen iti agtatapaw a kayo.
Mabalin ti makipinnerreng.
Bukodam latta ti bagim ket dinak iraman kadayta a raniag.
Ta sakbay a rummuarka kadayta naglangebam.
Nakatallikudakton!

Dagiti Ordinario Nga Aldaw

Haan a kasapulan a selebraran ti aldaw.
Dumteng a kas ordinario a pannakaipasngay.
Makautoy ketdi daytoy!
Ti ima ti orasan kednganna ti anges.
A kasti darat a maibuyat,
maibus ket inton balinsuaken manen
Agsubli a kas gagangay.

Ti kaktus saan a mangnamnama iti tudo.
Umanay ti linnaaw a pangnayonna iti tutotna.
Maysa a fiesta ti aldaw ti kalgaw.
Kabinnuligna ti pudot a kas puonan ti anges
A mangsaranay iti naunday nga aldaw.
Ta ti tudo maysa daytoy nga apokalipsi.
Kaskaingas ti bitbitna a dulluog.
Ibuyatna nga awan pammakawan.
Di a matawaran ket manglengnges iti masakbayan.

Baybay Met Ita

Kunak no diakon makasubli pay ngem kalpasan ti uppat a bulan naaddaanak manen ti gundaway, ita iti igid ti baybay met ti pinilimi a pagdagusan. 

Kalpasan ti panagdigos, ditoymi a pinalabas ti kanito, iti maysa a bar a dumngeg kadagiti sonata bayat nga itanguap ti serbesa.Am-ammo ti Panglao a kas kaingas ti Boracay gapu iti pino a kadaratan daytoy. Ti mayat pay mabalinmo ti mangupa ti de-motor a bangka tapno aglangoy iti tengnga.

Napno kadagiti ruot-baybay ti kadaratan. Ti imasna awan ti mangkolekta kadagitoy tapno koma ikalida.Solitario

Adda lamiis a nariknak, 
saan a kas iti in-inumek iti baso nga addaan yelo, 
agling-et, matunaw kalpasan iti mano a kanito,
wenno ti panagsumgar dagiti dutdotko, 
lam-ek a nagtaod iti uneg, 
mabalin a kunaek nga espasio a di napunuan 
ket serken ti akinruar nga angin, 
a kas iti semento a di nasedsed, 
agbirri iti kalgaw ket aggagneb iti nepnep. 

Ania kadi ti imas ti maysa a kaldo a napanawan? 
Di kad' agbalay ti taba iti igid ti tayab 
ket mabati iti subsob apaman a maideppel. 

Ti taba kasapulanna met ti pudot 
a mangtunaw kenkuana. 


Nanannam no agburek!