ESTATE OF NATIONAL ANXIETY

Kaano kadi nga i-lift da ti Emergency nga inyetnag ni Gloria...awan pay makaamo di ked? Isu nga ni common Filipino ket matiktikaw nu ania ti aramidenna...
Bawal ti agsarita iti maikaniwas iti gobyerno a kas man napasamak iti Daily Tribune...bawal ti agrally nu awan permit. Bawal ti opisyales ti gobyerno iti hearing nu awan ti wen ni GMA...

Apo aya nagado a bawal...ken nangrugi sa payen ti warrantless arrest...Di ked aya a pangbastos kaniatayo...pangbaddek ti Human Rights kuno...nu adda man.

Emergency emergency kano tapno maproktetaran ti tao kano. Nakadkadlaw met nga para kaniana na laeng daytoy a proklamasyon...Tapno agsardeng dagiti mangkritikar kaniana. Tapno di nga maibutaktak ti bulok nga aramidna ken tapno mailinged na ti buyok nga nabaddekkanna..

Sika nga adda dita palasyo spay ta dika makimat...napalalo ti ulbod mo. Nu koma agungap ti daga sika ti umuna nga alun-unenna...
Post a Comment

Popular Posts