Tapok

Domingo Paskua, aldaw a panagungar ni Apo Hesus manipud pannakalansa na iti krus.

Parbangon pay laeng ngem nakariingak iti taraok ti kawitan a taraken ni mamang. Nakaparabaw da idiay dingding iti pataguab nga abay ti kuarto a nagturugan mi. Dita da nga agap-apon, dadael tay kakab a pagipuppupokan ni mamang. Nabayagen nga irengrengreng na ken ni ading a taramnen ngem aginga ita dina pay rinugian.

Gapu ta diak metten maala ti tuturogak, bimmangonak ket napannak laengen nagtimpla iti kape. Naranaak ni mamang a manarimaan iti pammigat. Idi nakatemplaak binagkat ko iti basok ken tay libro nga Olvidon a sinurat ni Apo F. Sionil Jose. Ganganik mairingpasen ti napuskol a fiksion a libro na a naglaunan daguiti koleksion iti ababa a sarita.

Nalawagen iti paraangan, tinurong ko ti indayon ket inparabaw ko ti kapek iti abay ko a tugaw. Kabayatan iti panagbasbasak, inraprapin ko nga ig-igupen ti kape nga itay ken umas-asok. Madamdama pay simmarunon ni baket iti malikudak. Babaunennak a mapan agdigosen, ita ti aldaw nga isusubli mi idiay Gattaran. Lineppas ko nga inigop ti ared-ed ti kapek ket nagdiretsoak idiay banyo. Mangngeg kon tay anakmi a mangsapsapol kaniak. Dinardaras ko iti nagbuyat, idi malpassak ket simmaruno ti aginak. Naggigiddan kami a nammigat.

Agalas nueve ti bigat. Napudotten. Nagsaritaanmi nga aglugan kam laengen iti diretso a lumikaw iti Lasam-Logac-National Road ngem tay bumallasiw iti Karayan Cagayan. Asideg nga amang ngem napudoten, nawatiwat bassit ti pagnaen manipud iti terminal ti tricycle aginga iti bangkero.

Nagpaitulnog kami iti tricycle tay karruba mi aginga idiay Centro ti Lasam a pagurayan iti bus. Nagpakada kami ken ni mamang. Pito aldaw nga nagbakasion kami iti barangay a nakaiyanakak. Umay kamin tu manen nu sumaruno a tawen kinuna mi nga impakada.

Aldaw iti palengke, addo ti tao nga maki-daffun. Kaado ti kuarta dagiti tao ta tiempo ti panagapit. Kapigsa iti panaggapas. Dimmaw-as ni baket iti sidaen a balunen mi. Nabuksilan nga utong, tallo reppet a sabong ti karabasa ken kabatiti.

Idi nakagatangnapan kami iti paradaan ti lugan. Daksanggasat ta napunnon tay maudi a Jeremy Bus. Awanen pati dagitay van nga agbibiyahe idiay Tuguegarao. Kapilitan a naglugan kami iti dyip nga agpa-Aparri. Dumsaag kamin tu laengen idiay Logac ket manipud sadiay mangala kam tu iti bus.

Nasurok a maysa oras ti inuray mi tapno mapunno ti dyip. Matuokannen tay balasangko. Tumremmen dagiti ling-et ko. Manipud idiay Centro ti Lasam ket sementado agingga idiay barrio ti Gabun, alisto na laeng a tinaray ngem idi malabsan mi ti kalsada nga agturong iti elementaria ti barrio ket ditan a nagrugi ti kalbaryo mi. Napuskol a tapok ti sumabat ket dumket iti kudil ken bubuok. Nakaturogen ti anakmi. Nalaka a mairidridep nu agbibiyahe. Innalak ti banyok ket inyappot ko iti rupak. Inkum-og met ni baket tapno dina malang-ab ti tapok.

Sinirpat ko a kinita dagiti mulmola iti igid ti kalsada, kumkomraang dagiti bulong a nagdissuan ti tapok. Dagiti nateng, di a mabalin a masidan ta nakalupkopanen iti napuskol a daga. Sumungad kami iti barrio San Pedro idi medio makainana iti agong, adda met bassit-utit a sementado ngem pagbilbilagan da iti irik.

Nagsardeng ti dyip iti batog ti kampo, nangala iti pasahero numampay napunon ket nangilugan latta, nagtutogaw da iti tengnga. Kasla mangga ti dyip a narnuoyaniti bunga. At-attiddog iti kalsada ti Cabayabasan-Bicud-Logac nu idasig mo ti San Pedro-Gabu-Centro. Ti Lasam-Logac National Road ket addaan iti nasurok a 30 kilometro agingga idiay rangtay ti Magapit. Ad-adayo pay ti kalsada a sumrek ti Cumao, Gattaran a tattan ket sementado. Puro pay baranggay iti madalapos ti kabarbaro a kalsada idinto ta ti Lasam-Logac National Road ket maysa nga ili ti serkenna.

Ubingak pay laeng idi ket kastoyen daytoy a kalsada. Nagbaliw met bassit ngem saan nga intaramente a nabaliwan. Dua a distrito ti sumaksakop kadaytoya dalan. Lal-lo a Distrito Uno a tartarawidwidan ni Jackie Enrile, anak ni Senador Juan Ponce Enrile, ken ti Lasam a maibilang iti Distrito Dos ni Celia Layus. Imbag ti paset ti Lasam ket makita nga adda met nagluposan na ngem ti parte ti Lal-lo ket kasla man nabaybay-an.

Nu tiempo met ti matutudo kasla ka nakalugan ti roller coaster nakaad-addo ti likka-likkaong na. Kasla naglubnakan iti nuang ket mapaanak a dagos ti masikog, ket amangan nu maalisan pay.

Alas dies y media idi madanun mi ti highway ti Logac. Pinagpag ko ti pantalon ken t-shirt ko apaman a nakadissaag kami. Inridis ko ti panyok iti rupak. Ama ngimmisit ti puraw a tela. Ti buok maris ulandis. Nagkinnatawa kami nga agabbaket. Tay balasangmi nakaturog pay laeng. Dina nakita ti tapok ngem adda nagdisso iti kurimatmat na.
3 comments

Popular Posts