Agua Bendita

nagkawkawan iti ima dagiti anghel
kadagiti nagtapaya nga estatua iti sulit'
langit a nakaungap mangsarabo kadagit nagmanto
a bisita dagiti bimmalitok nga ulmaan
nalibeg dagiti birtud a nagpangadua
no maisalakan dagiti kararag a naiwara
a kas tudo dumteng pakaisalakan pannakaukom
mangpedped nawaw kawaw a konsensia
umaribuso dagiti tanamitim a nagsasanggala
dumatag imet tarnaw bendision
ta sapay maunas mantsa kararua
dagiti dila a nagkurusan kinamanaginkukuna
pammakawan ti nakadeppa inna igawgawawa...may 29, 2006
baclaran, pasay city
2 comments

Popular Posts