Ti Ayat ti Maysa nga Upa


(maysa a sagut para kadagiti inna iti naindayawan nga aldawda)


i.
napissaanen ti piek, iti dua pulo ket maysa nga aldaw a panagukop
tumpuaken ti upa ken ti tagibina a mangkuraykay
murkat iti paraangan, a nakalimmeng kadagiti rutting
isapulan ni upa dagiti annakna ti taraon a pangbiag pangpadakkel
pangpabileg kadagiti agkakapsot pay laeng a lasag.

ii.
inton nakasapol iti mabalinda a pagsasanguan
ayaban ni upa dagiti annakna tapno pagbibingayanda
ti pamedped bisin, ta uray awan mabati kenkuana
basta laeng makapangan ti anakna, umanayen daytoy
a pakaragsakanna, ituredna’t saraaw boksit.

iii.
nu malammin dagiti piek, mapanda iti saklotna
agpabara iti dutdot a mangkagay ti narasi pay laeng
a bagida ti bara nga iyed ni upa ket mariknada
talingenngen ket adayoda ti peggad, nabarbara
pay daytoy ngem tay tagaang dita kosina.

iv.
iti naminsan a panagpasiarda’t minuyungan
naragsakda nga agiina, kurkor a kurkor ni upa
kadagiti piekna ta amangan nu maiyaw-awanda
dina la ket maaklon a mapukawna ida,
ta kayyariganda’t gameng nga awan katukadna.

v.
ngem kas pagdandanaganna, manipud iti nalidem
a tangatang simmiplag ti maysa a kali
dinuklosna ti agay-ayam a piek, nasiputan ni upa
ket inyalikaka na daytoy, nakiranget, nakigubal
iti buteng ni kali, nagampayag daytoy a nagpangato
ket binaybay-anna ida nga aggiina.


may 12, 2006
Post a Comment

Popular Posts