Skip to main content

Kadagiti padak nga agimulmula!

Daytoyman tay impatulod ni Manong Cles kaniak itattay laeng. Kadagiti mayat a makisalip basaen tay man biit daytoy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salip iti Sarita ken Daniw iti Iluko ti KWF, naluktan

Naluktan itay nabiit ti Gawad Komisyon 2006, salip iti panagsurat nga esponsoran ti Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) mainaig iti pannakarambak ti Buwan ng Wikang Pambansa (Agosto 1-31, 2006).

Malaksid iti lengguahe a Sugboanong Binisaya (Cebuano), naluktan ti salip para iti lengguahe nga Iluko iti benneg ti sarita ken daniw. (Naluktan met ti salip iti salaysay para iti lengguahe a Filipino. Topiko: "Ang buwan ng wikang pambansa ay buwan ng mga wika sa Pilipinas" wenno maiturong iti kinaadu dagiti pagsasao ken iti kinaadu dagiti kultura iti Filipinas. Kaatiddog: 15-30 a panid.)

Dagiti pagalagadan:

1. Nasken nga orihinal ti pakisalip, di naipatarus manipud iti ania man a lengguahe, di nangabak iti ania man a pasalip iti panagsurat, wenno di pay naipablaak iti ania man a pagbasaan.

2. Saan nga ilanad ti nagan ti autor iti entry. Ilanad ti nagan, adres ken dadduma pay nga impormasion maipanggep iti autor iti porma (form) a maala iti KWF. (Mabalin nga i-download ti form iti website ti KWF iti http://wika.pbwiki.com/ wenno maala iti opisina ti KWF). Nasken a manotarioan ti form.

3. Siwawayawaya ti autor a mangpili iti topiko a tamingenna iti isalipna. Para iti sarita, agatiddog ti entry iti 10-20 a panid; para iti daniw, buklen ti pakisalip ti 7-10 a daniw. NASKEN a naikompiuter (font 12 Arial) dagiti entry iti doble espasio iti 8-1/2 x 11 a bond paper, ken addaan iti ‘margin’ a maysa a pulgada iti ngato ti panid.

4. Idatag ti entry iti uppat a kopia a hard copy ken maysa nga electronic file (naka-diskette).

5. Mapalubosan ti autor a mangidatag iti maysa nga entry iti kada kategoria.

6. Dagiti premio iti tunggal kategoria: Umuna a Gunggona, P15,000 ken tropeo; Maika-2, P10,000 ken plake; Maika-3, P8,000 ken plake; ken tallo a Pammadayaw a Gunggona, P2,000 ken sertipiko.

7. Ipatulod wenno personal nga idatag ti pakisalip itoy nga adres: Komisyon sa Wikang Filipino, G/F Watson Bldg., 1610 Laurel St., MalacaƱang Palace Complex, San Miguel, Maynila, tel. 736-3832. NASKEN a maawat ti KWF amin a pakisalip agingga iti 5:00 PM ti Hulio 28, 2006.

8. No ipatulod ti entry babaen ti email, i-attach daytoy iti format nga MS Word document, agraman ti na-scan a nasungbatan ken napirmaan a pormulario (form) ti KWF. Nasken met a maawat ti KWF ti entry ken pormulario iti di naladladaw ngem 5:00 PM ti Hulio 28. Ti email address a pangipatulodan iti entry ken pormulario: gawad_kwf@yahoo.com.ph. Ipatulod met laeng ti orihinal ti nasungbatan ken napirmaan a pormulario iti KWF. NASKEN A MAAWAT TI KWF DAYTOY ITI DI NALADLADAW NGEM MAKALAWAS KALPASAN TI DEADLINE TI PASALIP.
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…