Kibinendak Ama

(3rd Prize Winner - On the spot Poetry Contest)
38th GUMIL Filipinas Nationl Convention and Seminar Workshop
Lal-lo National High School, Lal-lo, Cagayan
April 23, 2006

agbaybayanggudawak iti tanap
diak ammo papanak sidong a pagpaarayatak
kasla man awan kaimudingak, kadagiti payyak a tumatayab
naisinsinaak kadagiti arban nga agar-arab
iti ayab pastor a mangiwanwan
ta diak man masurotan desdes dagiti mamasirib
nga agap-apit bunga pinaluom panawen
madamaak pay laeng nga kumarkarawat'
bukel nga itukit iti tugot a nalabasan dagiti mamaingel
pidutekman ket bakbaknaek
ipempenkot' kamalig ni tarigagay
ta sadiay bareng bumukarto busel
ket umagos to met urat dara dagiti agikurkur-it
iti arko bullalayaw a mangitag-ay maris langit.Post a Comment

Popular Posts