Prose 101 - Aldaw ti Wayawaya

daytoy nga aldaw idi
ti timek simngaw iti tangatang
ti pannakaguped ti ganna ti singdan
ti nasurok tallo a siglo a pannakatagabo
iti kaputotan dagiti imbagbagada nga "Indio"
maysa laengen a batibat daydi
maysa a lagip...
Post a Comment

Popular Posts