Prose 98 - Puyat

diak napupuotan ti panaggaraw ti ramay ti orasan
ta gumuyodguyod ti ganas
nga agitugkel ti letra iti keyboard
tapno itukit dagiti balikas iti sanguanan a tawa...

agkikinnamat dagiti suyaab
a mangawis tapno iyinana ti nautoyan a kalob ti mata
ngem kasapulan a lippasen ti ikamkamakam a projecto

nalpasko met laeng ngem nasalemsemen ti parbangon
ta agdisson dagiti linnaw iti paraangan a kas pangtuglep
met ti rikna...

nabang-aran ti rikna ngem ti apges ti mata
ti bantot ti ulo
ti kalawakaw a panunot
dumikarda...
Post a Comment

Popular Posts