Breaktime...

Kasla man barbarenaen dagiti problema ti utekko. Nabantot ti ulok. Nagadu ti malipatan a banag nga aramiden. Kurang ti pannaka-organize dagiti pasamak. Ta adda dagiti babassit a banag a no mabaybay-an kasla apoy nga agramaram ket dilnakan amin a madalapusna.

Manipud nagresign tay maysa a kadduak iti trabahona. Amin nga account nga iggemna ket siak ti nangsippaw. Agraman dagiti problema a dimmakel ket dimmakkel ta di a naasikaso a dagus.

Ti account ti Hotel Intercontinental Manila ti kadaksan nga innak iringringpas ita. Nagpason ti deadline ti deliveries dagiti lighting fixtures ket aglukaten dagiti kuarto para kadagiti guestda. Ania pay tinutukakon diay planta tapno laeng mairingpas dagitoy. Uray no naglabessen ket aglalaoken a di makmakan ti aso ti mangmangngeg. Bumara agraman pidit-pidit ta di met aginana ti selpon kadagiti rengrengda. Atleast "better late than never" ngem nakamisuoten tay Project Manager ken bumugkawda payen, ama. Ita medio nakaangesakon ta nalpas met laeng ti phase 1.

Sumarsaruno met a tamingen ket ti account ti Peninsula Hotel. Karugrugi pay laeng ti renovationda. Ti Makati wing ti umuna a trinatarda ket agleppasto inton katapusan ti Septembre.

Di payen makatugaw da tao iti kompiuter tapno koma agsurattak met iti mabalin a putaren. Ta no sumangpetak idiay balay ket kasla nadrain ti utekko. I-openko laeng diay kompiuter ngem apagbiit laeng ta awisennak met ti turog.

Mariknak no adda naliwayak a banag ket umapay kaniak ti pannakapaay. Failure...failure...failure...

Adda pay dagiti rabii a lukagennak ket nakamuttalengak nga awan gapuna. Stress kunkuna ni baket. Imbag laengen ta naganas met latta ti kakaanko. Isu lattan ti pangibukbokan ti imatang.
Post a Comment

Popular Posts