Prose 93 - Bannog

itaak laeng a maaddaan ti gundaway a sumango iti kompuiter iti no mano a lawas a kinaraber ti maobra ta pati pay domingo a panawen koma ti inana ket nadakamat payen gapu iti awag ti trabaho.

kasapulan sa iti inspirasion...

================================
BANNOG

mabannogan met ti panunot
ngem ti pusok nga agpitik
a mangaw-awag ti naganmo
ket dinto mautoyan a mangikot
ta sika ti segged ti darak
a mangpaburek ti bimmaaw nga ayat

wen mabannogan met ti panunot
a kas ti makina a maibusan ti gasolina
ngem kasano koma nga agngudo ti essem
no ti rupam ti maiballabalaet kadagiti darepdep
a mangduaduaya kadagiti rabii a nasalemsem

mabannogan met ti panunot
a kas iti agpakada a malem
a mangidatag ti sipnget
ngem apay koma a kabutengko ti kawaw a rabii
no sika ti bagnos nga umis-isem
a mangitunda kaniak dita sadiam

wen mabannogan met ti panunot
ngem diakto mauma nga agbannog
no sika ti gapuna
ta im-imasek pay ti agpaypayapay a kumpay ni patay
ngem tay lipatenka ket mapukawka ditoy sibay.
2 comments

Popular Posts