Prose 89 - Desaparecidos

kenni patay naisagut ti biag
a kas sakripisio iti dulang dagiti supadi a desdes
dagiti tabbaaw a mangkurkurikor iti kimmot dagiti natangig
a propeta ti kari ti pasaw a ngiwat
a pagubbugan ti nasasam-it a darikmat
nga isu ti mandar a manggudas
kadagiti imahen ti kinamaingel a mangibutaktak
kadagiti gawat ti kinaruker a kumaradap
a manglullolot’ durog ti arasaas
dagiti agbilbilang ti naipabulod a gasat.

ti naipadara nga anges iti adigi
dagiti nagkuripaspas nga anikki
isuda nga inalun-on ti lunod dagiti ari
ket naungaw iti lansad barukong ti aglatlati
a listaan dagiti alimbubuyog ti sardam
ken siit ti agramramaram a tetano ti kabakiran.

ikaranukonda iti bukodda a tanem ti sukir nga adipen
ginaburanda ti lagip nga isuda laeng ti tanda
iti katukadda a buli a nangpugsat ti kawar ni batibat
a manglenglenges ti tadek ti anniniwan a daksanggasat
ta inapputda ti wangawangan ti agayamuom a buyok
nga intukitda iti malikudan ti temtem
iti sipnget nga isuda laeng a mannibrong ti agtutungtong
ta siasinnoman a dila ken mata a saksi
katukadnat’ biag a maipakni.
4 comments

Popular Posts