Umbrella Fever

Pimmanawak idiay balay a nasapa ta adda mitingko sadiay Hotel Intercontinetal. Agar-arimukamok! Masadutakon nga umuli tapno subbliak koma tay payongko. Sinarukosokko ti sapri ti tudo ta dinardarasko a kinamakam ti nasapa a miting. Apaghusto a makaluganak iti bus idi ibuyatnan ti napigsa a bayakabak.

Tangay awan ti panglabanko inkeddengko laengen ti dimsaag iti estasion ti MRT idiay Ayala. Umuliak pay laeng ti agdan atiddugen ti pila. Adu ti naistranded iti sirok ti estasion nga agur-uray ti malugananda.

Apagsagpatko pay laeng iti estasion ti train, aggaarimutong dagiti tao a mang-ar-aribungbong kadagiti stalls. Iti iggemda payong! Dagiti nabasa isu ti kaadduan a gumatgatang. Naggayad ti isem tay aglaklako ta naibos diay lakona. Dagiti payong a no puyotan ti napigsa nga angin ket dagos a mabmablo dagiti paragpagna.

Diak napupuotan ket maysaakon kadagiti gumatgatang. Ania ngarud ket kasapulan met. Uray no disposable umbrella a kunkunada. Dakdakkel amang ti mapukaw no kaspangarigan ta agsakitak.

Idi nakagatangak apagisu met a nagsardeng ti bayakabak. Inlabasna laeng gayam. Kasla gurigor, madamdama agpukaw.
2 comments

Popular Posts