Skip to main content

CEBU Escapades

Kasla addaak iti sabali a pagilian. Diak maawatan ti saritaanda. No adda man bilang medio agkaarngi da laeng iti Tagalog (Filipino?). Pinadasko a kinasaritada ida iti Tagalog ngem agmalmalanga da iti ibagbagak. Sungbatandak iti bukodda a lenguahe. Maysa a napaliiwko a talaga a nagsaknap iti intero a Sugbu ti pagsasaoda. Dagiti taksi drayber dida met unay makasao ta dagiti laeng nakapan wenno nakaaddak iti Manila ti ammona nga agsao iti Tagalog. Uray dagiti nababaknang awan ti agin-tatagalog wenno agin-iinglis kadakuada.

Nadalus ketdi ti Cebu ta dagiti taksi ket kaaduan agus-usar iti LPG. Iti panagdamagko iti maysa a drayber 40 a porsiento kano ti matiptipidda. Dakkel daytoy a kita para kadakuada. Ken makatulong da pay iti aglawlaw.

Naulimek ti Cebu ta uray iti tengnga ti rabii adu pay laeng iti agpagnapagna kadagiti kalsada. Adda tay nangananmi nga igid ti kalsada ket napunpunno iti tattao. Street food kunam ngem adu met ti nakakotse a mangmangan.

Di pay napukaw ti kulturada ta agingga ita us-usarenda pay laeng ti pusok. Maysa nga innapuy a nabungon iti bulong ti niog. Adda pay tay maysa a lakay nga agkutkutingting iti arpa.

Bayat ti pannanganmi iti igid ti kalsada. Im-imasen tay kadduak ti natuno a blue marlin ken kudil ti manok a naibabad iti suka ti tuba. Iti likudna ti maysa a lakay nga agkutkutingting iti arpa. Naglamuyot a denggen.

Ti naiplato a makan.

Ti nakabitin a pusok. Kasla sinambong ti Ilocano. Ngem puro nga innapuy laeng daytoy.

Ti igid ti Unibersidad ti San Carlos. Maysa a prominente a pagalan iti siudad.

Ti bersion ti dyip dagiti Sugbu.

Ti di pay nalpas a Cebu International Convention Center. Masarakan daytoy iti paset ti Mandaue Reclamation Area.

Ti proyektomi nga otel (Cebu Midtown Hotel)

Ti nakalawlawa nga Osmeña Blvd.

Sinno ti di makaammo kadaytoy? Ti Sto. Niño Shrine.

1 comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…