Cebuano Pocketbook

Dagitoy a pocketbook a naisurat iti Bisaya ket magatang iti branch ti National Bookstore idiay Cebu. Maysa a pammaneknek nga agtultuloy latta iti panagrampaya iti literaturada. Diak la ammo no adda met pocketbook a magatang sadiay Norte. Mini-novel wenno tay serialized a series koma.
4 comments

Popular Posts