Skip to main content

Campaign Material

Kalpasan ti panagserra ti panagipila ti panagkandidato dagiti politiko, nasional man wenno lokal ket isu met ti panagrugi ti panagiposteda kadagiti campaign material.Iti panaglikmotko iti siudad nakitak man dagiti nakakabit iti igid dagiti kalsada. Adda dagiti nakadikit iti poste ti Meralco a nakiin-una kadagiti patalastas wenno dagiti agkasapulan ti tubero, agsapsapul iti mapagdianan ken pati dagitay adbertisment ti panganan, ti pader a pinunnoda ken pinnaadu ti maikabil a nakiinnuna kadagiti grafitti wenno tinatekda daytoy tapno matapkalan ti naalas nga imahena, adda pay dagitay kaikabkabil ngem agsalsalungayngayen ket agparparang dagitay barut a no matinnag ket makasulek kadagiti tao wenno makarutdak.Agingga ita di pay napagdesisionan kano ti COMELEC no ania dagitay rumbeng ken saan a rumbeng a lugar a pagipostian kadagitoy. No manon a tawen daytoy nga eleksion. No manon a henerasion ti naglabasanna ket agingga ita dida pay ammo? Susmariosep! Ket agingga kaano ngata tapno maipinalda man ketdi.Inton malpas ti eleksion pustaan tayo (aglalo dagitay naabak iti miliones)didanton taliawen dagitoy napirpirpir a campaign material tapno ikkatenda dagitoy sakit ti mata, dagitay nakatayag nga ima a kunam no agnanayon a mailabannaka, dagitay nakarungi-it a kunam no am-ammonaka la unay nga umay mangalamano kenka uray no kalkalpasmo a nagilo, dagitay agparparang ti ubanan a dutdot ti abot ti agongda nga itam laeng a makita ti anniniwanna da.


Sinno ti agdas-al kadagitoy? Siempre siento porsiento dagiti tao met laeng ti mangikkat kadagitoy. Datayo a linanglanggongda ken binulbulatawda.

Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…