Skip to main content

GUMIL Filipinas for Party-List?

Idi napalabas a tawen adda idi gakat a nataming bayat iti panagmimiting ti GUMIL Filipinas (Open Forum sa daydi?) a mamagbalin iti GUMIL Filipinas a kas party-list iti kamara, ket ita ta asideg manen ti eleksion kasla nakulding man ti lagipko kadaytoy a banag, aglalo ket adda ti nakitak a headquarters ti AGBIAG TIMPUYOG ILOCANO, INC dita man Edsa. Iti damok a pannakakita kurang laeng tay MANNURAT a balikas tapno ipapanko a TMI dayta a grupo. Diak ammo no ania ti plataforma da ngem siguro kasla met kadagiti dadduma a party-list ket, iti pakaseknan siguro dagiti amin nga Ilocano iti Ilocos (kasano met garud dagitay adda idiay Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Tarlac, Mindanao ken US?).

Ti GUMIL Filipinas ket agpayso nga adda met balakna a tumapog iti tay-ak ti politika a kas iparparapirip dagiti aspirante a memembro ken ofisiales. Ania ngata met ti plataforma na? Ti pangi-promote na ti literatura iti intero nga ILOCANDIA? Nangnangngeg tayon dagita. Kasapulan a talaga ti ILOCANDIA ti panangpreserba na ti amin a banag a maipapan iti nagtaudanna, ti pagsasaona ken pati metten dagiti kannawidan a di tayon makita ita. Siguro ti aramidenna a linteg ket tay pagbalinna a ti medium of instruction kadagiti eskwelaan ket ILUKO. Mangpanday iti bukodna nga standard.

Ngem ammo tay metten no kasano ti karugit ti politika ditoy Filipinas, ket amangan no mastrek dagiti di met mannurat daytoy a gunglo tapno isayangkat da ti interes da tapno laeng a makatugaw sadiay Kamara (nastrek san ketdi he!he!he! - pakawanendak), syempre ti puntirya da ket ti nagdakkel a pork barrel a pangtulong da kano kadagiti tattao. Agbalin ti GUMIL a kasla stepping stone da sadiay Kamara.

Maysa pay a nakaddidillaw ket 'tay kalkalpas laeng nga Internasional Kombension sadiay Hawaii, mabilbilang man ketdi dagiti pudno a mannurat a nakapan ta kaaduan ket na-deny, kaadduan dagiti nakapasa ket dagitay di met agsursurat. Awan kadi ti measures ti gunglo wenno awan kadi ti boses na tapno back-apanna dagiti membrona? Saan kadi a dayta ti rugin a mastreken ti gunglo dagiti di met talaga nga agsursurat. Sabagay agpareho met laeng ti "M" iti GUMIL (Mannurat ken Mannurot). Kumanunongak diay imposte ni Manong Roy iti blogna, kitaen koma ti gunglo dagiti mayat nga agmembro ket agdalanda koma iti umno a proseso, salwadan da koma ti interes ti gunglo. Aglalo itan ta awan kanon ti makunkuna nga associate ta sigud a regular-en.

Siputan tay laengen dayta a gannuat ti GUMIL. Siguro no saan pay a kadagitoy a tawen iti basingkawel ti panangirugi da kadaytoy a gannuat, amangan inton sumaruno nga eleksyon addanton GUMIL a party list.
4 comments

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…