Pinili's Adventure

Dinanonnak ni Mang Jovy Amorin sadiay terminal ti Florida nga agpa-Laoag iti 10:00 ti rabii ti Abril 12, 2007 ket pimmanaw ti luganmi iti 10:30. Di a magsat nga innestoria ti inobrami nga agpatnag bayat nga agdaldalyasat ti nagluganmi a mangitunda kadakami iti 39th GUMIL National Convention and Literary Workshop sadiay Currimao. Ket bayat ti panagpatangmi, nadakamat ni Mang Jovy nga agaw-awis ni Mang Leo Fagaragan sadiay Pinili tapno kano mammigat sakbay nga agkukuyogkami a mapan sadiay kombension.

Simmangpet kami garud iti junction ti Pinili iti 6:00 ti bigat. Nangala kami iti tricycle a mangitulnog kadakami sadiay balayda Apo Fagaragan, nasurok a lima a kilometro gayam ti poblacion ti Pinili manipud iti highway, ket adda sadiay malikudan ti Ampitheater ti balayda. Mayat ti iiseman ni Mang Leo a nangpasangbay kadakami. Adu ti tao a nasangpetanmi nga aggu-ummong, ket basi a sigud ti naipasango (ania pay garud no di ket linaokakon ti basi tay kapek nga ig-igupek hehehe, mayat gayam a kombinasion); nairanrana met gayam nga agmakatawen (tallo) daydi tatangda.

Kalpasan ti pammigat, inpasiarna kami ni Mang Leo sadiay balay ti kabsatna a naggapu sadiay Hawaii; ken iti Shrine ni Father Aglipay, pundador ti Simbaan Aglipayan.

Dagitoy man ketdi ti naalak a ladawan sadiay;* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *


Post a Comment

Popular Posts