Pagudpod's Pride

Kinabigatan daydi a panapassiarmi idiay Paoay, finally nakaempakenakon nga agpaCagayan, gapu iti bambannog ket medio naaldawanak a nagpaLaoag, last trip gayamen ti Florida ti maluganak, 10:30 ti bigat.

Anianto pay ngata nga oras no makadanonak idiay Logac, 3:30 ti malem babaen iti panakwentak ta innem garud nga oras, uray napudot a ket inan-anusak ta ti airconda gayam ket alas-9 ti panawna.

Sumalogkam pay laeng iti Pagudpod ket daytan a nangrugi ti malas, nabtakan ti pilid, numona ta awan gayam reserba ti bus, nagalasen agbiahe ngem awan reserbana, isu pay met ti last trip.
Gungunam nakarmakan ta nagliblibaska gamin!

Sinurdonak ti bangir a panunotko. Ania pay no di ket in-running flat ti drayber iti no mano a kilometro ta awan met mabalbalay ti nalabsanmi. Indanonna agingga iti lugar (diak ammo a ania ti nagan ti bario)a masansan a panganan dagiti pasahero, dita a nagpa-vulcanize.

Manipud iti nangananmi makitam iti bangir a kalsada dagiti nakabitin a napindang a kurita, ikan ken laki, gapu ta di pay met nalpas ti panagtariamaanda, bimmallasiwak ket nakipagbidingbidingak met, wow adda gayam blue marlin nga aglima kilo siguro ti dagsenna, dinamagko iti aglaklako no sagmamano ti sangakilo ket kunana a 140 kano, amang a sangakuddua ti balorna no gatangem ditoy Manila, nakipagudduaak met ta addanto pagsangpetan idiay Lasam a pulotanen, agas ti muryotko ta agdua oras ti panagtarimaanda, awanton maluganak nga umuneg nga agpaLasam.

Post a Comment

Popular Posts