KWF 2007

Silulukat manen ti pasalip ti Komisyon sa Wikang Filipino para iti tawen 2007. Immado ti dibision ti pasalip da ita ta saan laeng a F/Pilipino, Cebuano, Iluko ken Pangasinense ti linggua franca a linuktanda ngem ketdi innayonda dagiti major a pagsasao iti Filipinas.

Kadagiti mayat a makisalip, kitanyo man bassit daytoy adda iti baba. Fresh nga in-email ni Dr. Jaime Raras kaniak idi kalman.


* * * * * * * * * *

Gawad Komisyon 2007


Ang Gawad Komisyon 2007 ay patimpalak sa pormal na pagsulat na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) kaugnay ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ( Agosto 1-31, 2007).

Ang Gawad Komisyon para sa taong ito ay kinabibilangan ng mga patimpalak sa sumusunod na wika at kategorya:

1. Wikang Filipino (maikling kuwentong pambata at sanaysay ( Gantimpalang Collantes)
2. Sugbuanong-Binisaya (Tula at maikling kuwento)
3. Iluko (tula at maikling kuwento)
4. Hiligaynon (tula at maikling kuwento)
5. Kapampanagan (tula)
6. Bikol (sanaysay at maikling kuwento)
7. Pangasinan (tula at maikling kuwento)
8. Samar-Leyte (tula at maikling kuwento)
9. Meranao (sanaysay)
10. Maguindanao (sanaysay)
11. Tausug (sanaysay)

Mga Tuntunin

1. Bukas ang patimpalak sa lahat ng manunulat; di kasali ang mga kawani ng KWF at kanilang kaanak.

2. Ang lahok ay kailangang original, hindi salin mula sa ibang wika, hindi pa nanalo ng major prize sa ibang patimpalak at hindi pa nailalathala.

3. ang mga lahok ay walang pagkakakilanlan kahit pangalan. May hiwalay na pormularyo na makukuha sa KWF o sa http://wika.pbwiki.com para sa pangalan, address at iba pang impormasyon. Kinakailangang nakanotaryo ang nasabing pormularyo.

4. Ang paksa sa sanaysay sa Filipino, Bikol, Meranao, at Tausug ay : "Maraming wika, matatag na bansa" o anumang temang nakatuon sa dibersidad pangwika at pangkultura, o pagkakakilanlang etniko. Maaari din itong maging pagsusuri sa mga akdang pampanitikan sa isang awtor sa kinabibilangan niyang wika.

5. Malaya ang paksa sa patimpalak sa tula at maiklign kuwento. Ang paksa sa maikling kuwentong pambata sa Filipino ay nakatuon sa mambabasa na may labindalawang (12ng) taon pababa.

6. Haba. Para sa sanaysay, labinlima (15) hanggang tatlumpong (30ng) pahina. Para sa tula, isang koleksiyon na binubuo ng pito (7) hanaggang sampung (10ng) tula. Para sa maikling kuwento, sampu (10) hanggang dalawampung (20ng ) pahina. Para sa maikling kuwentong pambata, hindi hihigit sa labindalawang (12ng) pahina. Ang mga lahok ay kailangang maging makinilyado o kompyuterisado ( font 12 - arial), doble espasyo sa 81/2 X 11 na bond paper at may palugit na isang pulgada sa itaas, sa ibaba, at sa magkabilang tabi.

7. Kailangang maglakip ng apat (4) na hard copy at isang electronic file ang bawat lahok.

8. Isang lahok lamang sa bawat kategorya ang maaring isumite ng isang indibidwal.

9. Para sa gantimpala sa bawat kategorya:

unang gantimpala - Php 15,000.00 + plake
ikalawang gantimpala - Php 10,000 + plake
ikatlong gantimpala - Php 8,000 + plake
tatlong (3) karangalang banggit - Php 2,000 + sertipiko

Lahat ng lalahok sa patimpalak ay tatanggap ng KATUNAYAN NG PAGLAHOK sa araw ng pagsumite sa KWF sa araw ng pagsumite ng lahok sa tanggapan.

10 Ang pasya ng inamapalan ay pinal at di maipaghahabol. Lahat ng mga lahok na nanalo ay pag-aari ng KWF at karapatan nito ang pagpapalimabag na walang tatanggaping royalty ang may-akda.

11. Ipadala o personal na isumite ang lahok bago dumating ang ika 5:00 ng hapon sa Hulyo 27, 2007. Kung ipadadala sa pamamagitan ng email, isama bilang attachment ( sa format na MS Word document ) ang akda at ihabol ang sinagutan at nilagdaang pormularyo ng KWF.

Komisyon sa Wikang Filipino
G/F Watson Bldg, 160 JP Laurel St
Malacanang Palace Complex, Sn Miguel Maynila
Tel 736 3832
email add: gawad_kwf@yahoo.com.ph.
http://wika.pbwiki.com


5 comments

Popular Posts