Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2007

Araraw

LINIPAKNAK NANANG! Diakon mabilang dayta a gappuanan ti nasaniit a dakulapmo. Iti lumabbasit a kudil a pagdissuan ti managayat a layatmo. Damagek koma no apay ngem ammokon. Naitubongen kadagiti lapayagko ti agal-alangugan a sungbat, ti inaldaw-aldaw a bugkawmo. Kansion kaniak dagitan, ta agsangit ti aldaw no awan ti mangegko a nasasakit a sarita nga agtaud kadagita ngiwatmo.

Sinaritam kaniak idi nanang. Ung-ungtannak ta nadalaposko ti maysa a florera nga inregalo ti gayyemmo. Diak met inggagara ta nakaak-akikid ti nangiparabawam a lamiseta. Nasagid ti buyboy a sagad bayat ti panangpasilengko iti datar a kayo. Naburak ket nanaklaang a nagdisso dagiti partena iti kasla sarming a suelo. Daguska nga immasideg nga umarikkiak tapno kitam ti nagappuanan ti uni. Napamulagatka idi makitam.

“Gagoka Lubbuag!”

Ket sigud a linapigosnak ken kinatosan. Dika pay napnek ingudugodmo ti rupak iti datar. Anian nanang. Nagimasen ti panagayatmo. Pinidotko dagiti buong a florera ket pinadasko a pagsisilpuen…

Ang Katihimikan

Ang katahimikan ay di kaduwagan
kundi isang paghihimagsik
laban sa imperialistang pagsang-ayon
ng disipulong bibig,
isa ring pag-aaklas ng kalituhan
ng mapagharing utak
kontra sa armagedon ng damdamin.

Ang katahimikan ay isang wika
ito'y lengguahe ng kaluwalhatian
ng henesimong sarap
na dulot ng pagpapaliwanag
at tinatamasang omega ng kaganapan.

Ang katahimikan ay di pag-iisa
isang pagsama sa kronikulong wakas
isang proberbiyong modelo ng katiwasayan,
at mesaya ng lahat ng kaguluhan.

march 21, 2007
pasay city

Buhay Kalsada

Pare ang buhay ay parang kalsadang walang hangganan
Lakad, takbo sige ka lang sa paglakbay
Minsan may makipot na eskinitang madaanan
Dapat hinay-hinay lang at baka makabanga ka
Siguro akala mo ‘yon na ang tamang babaan
Pero sa dulo, dun nag-aantay ang mas mabato
Lubak-lubak at maalikabok na kapahamakan
At sasabihin mo ngayon susuko ka na,
Malayo pa ang PARKING AREA
Pare hindi lahat ng RIGHT TURN ay tama
At ang LEFT TURN ay puro mali
Dahil may panahon din na ika’y didiretso
Upang makisabay sa hamon ng buhay
Di ito parang U-TURN na uulit ka at babalik
Para ayusin ang kamalian ng nadaanan
Pero sige lang, bilisan mo pa
Habang puno pa ang tangke
Habang di pa kinakain ng kalawang ang parte ng makina mo
at di pa pudpod ang mga gulong mo
humabol ka hangga’t naka-BERDE ang trapik layt
huminto ka rin minsan pag naka-PULA
para mag-isip at ulit humanda sa DILAW na ilaw
wag kang lang mag-init, wag kang sisingit
dahil walang siorkat ang dulo ng tagumpay.


march 17, 2006
signal village, taguig city
Prose 84: saanka a kukua!

saanka
a kukua!
no ketdi
arkoska ti areng-eng
dagiti dayyeng
ti bara
ti agpasikkil
a gartem
ti labus
a kinapudno
a nang-alut-ot
ti kinatao

saanka
a kukua!
ininawnaka ti budo
ti darepdep
ti agpagunggan
a rikna
iti baet
ti naiparnged
a parmata
rumkuas ti bayanggudaw
a kararua

saanka
a kukua!
pasetnaka ti naiyuper
a pasamak
ti agkarayam
nga alliaw
a nangdugkik
iti aangsak

wen saanka
a kukua!
ta binulodka
laeng iti apagdarikmat!


march 17, 2006
cubrix solutions, signal village, taguig city

edited: Nov 26, 2010
ladawan: www.bigstock.com

GUMIL Filipinas for Party-List?

Idi napalabas a tawen adda idi gakat a nataming bayat iti panagmimiting ti GUMIL Filipinas (Open Forum sa daydi?) a mamagbalin iti GUMIL Filipinas a kas party-list iti kamara, ket ita ta asideg manen ti eleksion kasla nakulding man ti lagipko kadaytoy a banag, aglalo ket adda ti nakitak a headquarters ti AGBIAG TIMPUYOG ILOCANO, INC dita man Edsa. Iti damok a pannakakita kurang laeng tay MANNURAT a balikas tapno ipapanko a TMI dayta a grupo. Diak ammo no ania ti plataforma da ngem siguro kasla met kadagiti dadduma a party-list ket, iti pakaseknan siguro dagiti amin nga Ilocano iti Ilocos (kasano met garud dagitay adda idiay Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Tarlac, Mindanao ken US?).

Ti GUMIL Filipinas ket agpayso nga adda met balakna a tumapog iti tay-ak ti politika a kas iparparapirip dagiti aspirante a memembro ken ofisiales. Ania ngata met ti plataforma na? Ti pangi-promote na ti literatura iti intero nga ILOCANDIA? Nangnangngeg tayon dagita. Kasapulan a talaga ti ILOCANDIA…

Intay Agbakasion

Marso manen! Kasla kaano laeng daydi kalam-ekna tatta alimbasagenak no kasta a sarsardam. Urayko la idigos gapu iti kadaga-ang. Ket no kasta a napudot mapanunot tayo ti babay, waig ken karayan kadatayo a dimmakkel iti away. Daytoy ti mangpalamiis kadagiti bagbagi tayo.Adda nasukisokko a mabalin a papanan. Ti JOTAY RESORT nga adda laeng sadiay Sta. Ana Cagayan. Agur-uray daytoy a disso tapno matakkuatan dagiti turista. Sige umaydak man ketdi kadduaen ta intay aglinglingay.Kadagiti mayat nga agbakasion ket mabalinyo a bisitaen ti website da tapno makiuman iti dadduma pay a detalye: http://www.jotayresort.com.