Skip to main content

Posts

Showing posts from 2008

Meri Krismas

Sungbat

NALAMIIS ti pug-aw ti aircon iti kuartok ngem agtutukel ti ling-et iti pispis ken mugingko sakbay pay a nakapellesak iti pangruar. Pinis-itko ti remote control ket iniddepko ti aircon, inlukatko ti tawa ket binisngay ti kortina sako impadegko iti agsunbangir a suli ti de-sarming a pader. Urayak la nagpigerger, nasalemsem ti napigsa nga angin a sumabat, gapu siguro iti bayakabakna idi kalman. Mangrugin a mangbisibis ti tangatang ket gibusanna ti kalgaw.


Nalawag a mawanawanak ti pakabuklan ti siudad manipud iti ayanko a maikapat a pulo ket lima a kadsaaran ti South Tower ti Pacific Plaza Towers iti Global City iti Taguig, agingga kadagiti naimurumor a babassit a silaw iti bantay ti Antipolo ken dagiti kalapaw iti naaladan a piskeria dagiti mangngalap a paset iti Laguna de Bay.

Natina pay laeng ti aglawlaw iti makasulek a sipnget ket dagiti laeng silaw manipud kadagiti poste ti McKinley Avenue ti nangdilpat iti kalsada. Binulosak ti angin iti barukongko.


“Imbag pay ti sipnget ta adda bab…

Ilocano Internet Radio

Maysa kadagiti kanayon a bisbisitaek ita a website ket daytoy ILOKANO INTERNET RADIO, isu daytoy ti agpalpala-ilang iti aglawlawko bayat ti isasangok ti kompuiterko. Wen, kaunaan pay laeng daytoy iti internet a maadaan dagiti Ilokano iti bukod a pagdenggan a puro Aweng-Ilokano ti mangngeg a maipatukar.

Uray naudida a nakatapog iti yuyeng ti internet ta nabayag nga adun dagiti Ilokano nga agus-usar ti teknolohia ti Internet ngem nakakamakamda ta isuda ti kaunaan pay laeng a nakaaramid iti kastoy a klase ti panangliwliwa. Ta uray no sika a maysa nga Ilokano ket addaka iti ballasiw-taaw ket kasla addaka iti Kailokuan no mangegmo dagiti patokarda a sonata.


Ti Ilocano Internet Radio ket kua ti ti DWRV a nakabase iti Bayombong, Nueva Vizcaya nga imatonan ti Station Director a ni Father Vic Tiam, Fr. Johnson Logan a kas Station Manager, Bonnie Orbillo a kas Traffic Manager.

Daytoy a Radio Streaming ket inyed ti Eradioportal a kukua ti Bitstop Network Services Inc. a nakabase iti Dagupan City.

Cross-Path

Ang paglisan o pag-alis sa isang trabaho ay isang malaking desisyon na minsan sa dulo ay pwedeng magsisi ka o kaya magbunyi. Pero paano kung wala ka nang ibang pamimilian kundi umalis na lang dahil pagod ka na o sawa ka na sa pamamalakad na ginagawa nila, 'yung taliwas na lahat sa mga gusto mo at tila niyuyurakan o kaya inaapakan na ang iyong pagkatao. Doon mo mararamdaman ang awa sa iyong sarili dahil pumapayag ka na gawin nila ang sana hindi dapat mangyari. Kaya mo bang isuko na lang ang iyong sarili at panaigin ang galit sa iyong dibdib?


Dalawang taon na ang nakalipas pero nandito pa rin sa aking alaala ang mga eksena, sariwa pa rin silang bumabagabag sa aking kalooban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko na rin ang aking dating amo sa isang negotiational meeting sa isang proyekto ng Shangri-la. Hindi man niya ako nakita pero nalapitan ko siya.

Magkahalong emosyon ang namayani sa akin. Gusto ko sana siya kausapin pero nanaig ang aking takot, nanlamig ang aking kamay at tu…

Creating Horizontal Flickr Badge for Wordpress & Blogspot

Halos mamula na ang aking mata dahil hindi ko mapagana ang plug-ins na FlickrRSS sa ginagawa kong website ng GUMIL Metro Manila. Ewan ko kung ano ang rason pero siguro medyo bobo ako sa Wordpress (PHP at CSS)dahil unang beses ko pa lang mag-edit ng mga ganitong klase ng program at hindi ko pa masyadong gamay.

Kaya napakasaya ko noong nakuha ko ang tamang program na tila blessing in disguise dahil parehong gumagana ito sa Wordpress at Blogspot.

Puro vertical lang ang ino-offer ng Flickr na badge (grupo ng mga larawan) kaya naisipan kong baguhin ito sa pamamagitan ng pagtransform patungong horizontal.

WORDPRESS (self-hosted):
Buksan muna ang Stylesheet(style.css )Idadag lang itong program na nasa baba.
I-save, then buksan ang PHP kung saan niyo gustong makita ang mga larawan.
Idagdag ulit itong nasa baba at palitan ang "user" sa inyong account. Pwedeng makuha ang user sa http://idgettr.com/:BLOGGER:
Pareho lang ang sistema nito sa Wordpress.  Buksan ang "Edit HTML" at hanapi…

Mother Tongue Based Learning for the Philippines

In view of the rush to pass a law on English-based teaching in basic education, stakeholders need to collectively reflect and act now. We call on the following and other stakeholders:

The Department of Education - to have the resolve to uphold and adopt its own framework on Mother Tongue-based Multilingual Education set by the Basic Education Sector Reform Agenda (BESRA) as the touchstone of the national policy on languages in education;


The Legislature - to pass the amended House Bill 3719 (The Multilingual Education and Literacy Act) as a measure to rationalize and institutionalize a language of learning policy;

The teachers, school heads, and education managers - to provide the initiative and creativity that would bring about a learning environment conducive for mother-tongue education to flourish within the framework of School-Based Management (SBM);

The PTCAs, local school boards, LGUs and other community stakeholders to mobilize and develop the needed resources such as policy fra…

Prayer of Unsatisfaction

"Bless the President so we will have forbearance, good health, the tolerance to lead this nation up to 2010, and perhaps, who knows, even beyond,”


Hindi man diretsahan ang pagtukoy o pagsabi ni Press Sec. Jesus Dureza pero maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagnanais niya kasama ang mga kapwa gabinete at lalo na si Ginang Arroyo na manatili sa kanyang pwesto hanggang gusto niya. Ganon ba siya kalakas sa Itaas dahil kapangalan niya ang nakaluklok Doon upang mananlangin ng higit pang bagay na sana ibigay sa mas nararapat na nandiyan upang mamuno ng tama.


Ang pag “Amen” ay isang pag-amin din sa pagnanais nilang lahat na naduon.

Sa dami ng mga kabalbalang ginawa itong adminitrasyong ito, tiyak maraming mag-aantay na kaso sa kanila pagbaba sa kinauupuang trono, at upang maiwasan ang mga ito, hahanap sila ng paraan upang hindi mangyari ang pinangangambahang bangungot sa kanila.

Ngayon at nagpalit na nang pamumuno ang senado, tiyak mas kontrol na nila ang pagsulong sa Charter Change upang an…

Archipelago Music, an archives of the true OFM

Daytoy Archipelago Music ket maysa a websayt nga agifeature kadagiti kankanta iti region, masarakan ti agduduma a klase ti kanta a naaramat ti dialekto ti pagilian. Iprompromoteda ti makunkuna nga Original Filipino Music.

Ket panawen siguron tapno agrampaya ti industria ti kunkunada a regional music a kas ipakpakita dagiti Cebuano ken Kapampangan Music a nagari iti airwaves ti Metro Manila ken siguro iti intero a Filipinas. Sinno ti di a makaammo iti "Kaluguran" ken "Dodong Charing"? Nakaskasdaaw a dagitoy a klase ti musika ket nakaserrekda iti maysa a siudad a pagar-arrian dagiti Tagalog.


Uray di a maawatan dagiti dadduma, paboritoda daytoy a kankantaen iti bidyu-okean ken i-request kadagiti istasyon ti radio, ket aminek uray siak maisursurotak met a mangtantanamitim uray no agbeddal ti dilak.

Kastoy met laeng ti industria ti pelikula, aglalo dagiti indie film, isuda ti masakbayan ti natayen nga industria ti komersialias a pelikula. Addun ti rimmuar a naiyulog ti sa…

Home Sweet Home

Kalpasan iti mano nga aldaw a panagkudkudit kadagiti program ken panangalut-ot kadagiti datos iti dati nga abong ti GUMIL Metro Manila iti cyberspace ket ita medio agbukbukelen ti kaunaan ken umun-una a balay ti maysa a tsapter ti GUMIL Filipinas iti blogsphere.

Gandat daytoy a blog ti GUMIL Metro Manila ti mangipadamag iti intero a lubong no ania ti mapaspasamak iti gunglo ken agraman ti aglawlawna kadagiti agbasbasa iti web.


Masarakan pay iti nasao a website dagiti listaan dagiti miembro agraman dagiti gappuananda a kas mannurat, ladladawan, bidyu ken iti sumarsaruno nga aldaw manayunanto pay iti dap-ayan a mabalin a pagtutungtongan iti amin a maidaw-as.

Kadagiti mayat a mangipadigo iti gappuananda ket mabalinyo nga iturong iti gumilmetromanila at yahoo dat com.

Accumulated Point Card

Maraming mga establisimento ngayon ang nag-o-offer ng card sa kanilang mga mamimili para doon ilagak ang puntos ng binili bagay. Sa isang daan piso halaga kasi ng binili, may katumbas itong isang puntos o 1 porsyento ng iyong binili ang ibabalik sa'yo. Hindi ba kaigaigaya?


Pero bago mo mapasakamay ang mga card na ito, kinakailangan mong bumili ng katumbas na halaga. Sa Laking National at Suki Card kailangan mong magkaroon ng biniling isang libo, at sa SM bibilhin mo ang kanilang Advantage Card ng P150 pesos.

Sa tuwing pagbisita sa kanilang mga tindahan, nagtatanong ang cashier kung may dala kang card para maisama bago magbayad. At pagsinabi mong wala naman, doon babanatan ka ng offer lalo na sa SM.

Kung talagang seryoso sila sa kanilang serbisyo para sa kanilang masugid na mamimimili, bakit kinakailangan pang bumili nitong promo nila para makaipon ng puntos at magamit sa mga susunod na transaksyon.

Sakaling may bumili ng isang(1) milyon na card lalo na sa SM, e di nakalikom na sila ng…

A cent for your thought

Dumarami at nadadagdagan pa ang aking mga naipon na sentabo sa lalagyan ng Downy. Ito'y mga sukli sa Mercury, True Value, SM Supermarket, Landmark, 7-11, Ministop at kung saan-saan pa. Halos mapuno na. Kanina lang nadagdagan na naman.


Gusto ko sanang magprotesta kung susuklian ako ng ganitong pera dahil pabigat lang sila sa bolsa at madalang namang gamitin dahil sa liit nila at hindi na tinatanggap ng ibang tao gaya sa mga traysikel pero wala akong magawa. Tanging simangot na lang ang isusukli ko rin.I-imagine mo na na magbabayad ka ng pamasahe sa dyip ng P8.50, pero puro tig-10 sentabo o 5 sentabo, baka mabulyawan ka ng drayber dahil isang salop na ang laman ng kanyang palad.

Sa probinsya, lalo na dun sa amin sa Lasam, hindi na tinatanggap ang mga ito pati yung mga 25 sentabo. Katwiran nila wala daw mabibili ang mga ito at napakadaling dumumi o kapitan ng kalawang. Mababang klase kasi ang ginamit na metal sa paggawa.

Dati may programang pangkawanggawa ang dating First Lady Ming Ramo…

Yellow Mickey Mouse Head?

Kagilagilalas ang mga ganitong ornamental na tanim na pwedeng pangdekorasyon sa loob ng bahay at pati na rin sa labas.

Sinibukan kong nagpatanim sa Cagayan ng ganito, pero hindi ata tugma sa klima dahil mainit dun. Sadyang gusto lang ang malalamig na lugar na kagaya sa Tagaytay.

Lessons from Mistakes

Halos pareho kami ng napansin ni Manong Jovy kagabi ng kami'y sumakay sa bus byaheng Monumento. Mula sa binabaan namin sa Cubao galing sa isang pagtitipon ng mga manunulat na Ilocano sa Royal Tagaytay Estates, Alfonso,Cavite, kinailangan pa namin sumakay uli dahil hindi na aabot sa destinasyon namin ang pinag-angkasan naming may-ari ng sasakyan; matutulin pa rin ang mga ito sa kanilang pagpapatakbo, sa tantya namin umaabot ito ng 80-100kph.

Hindi pa rin pala sila natuto sa nangyaring pagkakaaksidente at pagkamatay ng isang kilalang doktor na nadamay lang mula sa paghahabulan ng dalawang bus ng Joanna Jesh na tila nagkakarerahan at walang pakialam kung may mahagip sila sa kanilang kayabangan.


Ganyan din ang muntik nangyari sa amin ng kasama ko sa isang negosyo, tatlong buwan na ang nakakalipas sa panulukan ng McArthur Highway, nagbeating the red light ang isang bus kung saan kami ang nasa harapan. Konti na lang at mahagip na sana ang nguso ng serbis naming ISUZU DMAX kung hindi lang …

I AM SORRY

Nagiging palasak na sa atin itong katagang ito kung tayo ay nagkasala at humihingi ng tawad at pang-unawa mula sa taong nasaktan natin. Ito’y may kaakibat na pagsisisi sa nagawang kamalian at nagsusumamo ng higit na pagnanais upang hindi na masundan ulit.

Kahit si Ginang Arroyo ay nabigkas din ito sa harapan ng midya ng siya’y pinaratangan at idiniin sa pagkakasalang pandaraya sa resulta ng pampanguluhang eleksyon na lalo nagpatibay noong inilabas ang “Hello Garci Tape”, kasabwat ang isang komisyoner ng COMELEC na si Garcillano. Hindi maawat dati ang sambayanan upang ipamukha sa isang pekeng namumuno na siya’y produkto rin ng pandaraya, at kalaunay tanging “I am Sorry” na binitawang salita para kahit paano mapakalma lang ang mga Filipino, pero ang pagbigkas niya ng naturang kataga ay parang pag-amin niya na rin sa ginawang kasalanan.


Ganito rin ang sinabi ng isang retiradong direktor ng PNP at Comptroller na si De la Paz ng dumating ito sa bansa mula sa biyahe niya sa Mozcow, Russia upa…

Big 3, big greed

Kasakiman ang siyang naging dahilan kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo, sila’y yaong mga kapitalistang ang tanging hangad ay malalaking kita sa kanilang imperialistang negosyo. Ito’y mga bankong nagpapautang sa pamamagitan ng pabahay na may kaakibat na napakalaking interes, at pag pumalya sa paghuhulog tiyak magkapatong-patong ito at lolobo ng husto na siyang maging pabigat upang hindi na ito mabayaran.

Kasakiman din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa ibinababa ng husto nitong mga dambuhalang korporasyon ng langis ang kanilang presyo kahit sumasad na ng husto ang pandaigdigang merkado na mula sa $147 noong Hunyo ay naging $61 na lang ngayong Oktubre 17. Mahigit kalahati na ang ibinaba nito kung susumahin. Kung noong $147 ang presyo ng isang bariles ay halos P60 ang isang litro, dapat P30 o mas mababa pa dapat ang presyo sa ngayon.

Tila nagsisidedmahan na lang sila at nag-aantay na tataas ang presyo ulit para makapagtaas na naman sila. Inuunti-unti nila sa pama…

Killer Billboards

Hapon ng Lunes, papunta na ako sa aking miting sa Makati ng biglang bumuhos ang ulan, kaya tanging nagawa ko ay sumabay na lang sa delivery ng mga ilaw para sa aking kliyente sa isang leisure club project sa probinsiya ng Quezon, doon din naman ang bisinidad ng delivery sa aking miting.

Binabagtas namin ang kahabaan ng EDSA ng biglang ibalita ng isang istasyon ng radyo, na trapik na raw ang southbound lane dahil sa isang billboard na bumagsak bago paakyat sa flyover ng Santolan, at may mga itinakbo raw sa ospital na mga taong nabagsakan ng mabibigat na bakal. Kaya ang ginawa namin ay umiwas na lang at baka maipit pa kami.

Hindi na nadala ang gobyerno sa ganitong insidente, ganyan din ang nangyari noong kasagsagan ng bagyong Milenyo kung saan nakapatay din ang bumagsak na billboard. May mga imbistigasyong nangyari noon dahil pinagpistahan ito ng midya pero kalaunan wala ring nangyari at nauwi sa wala. Hindi maalis sa suspetsa ko na may bayarang nangyari noon, kung kaya parang bula lang…

Anti-Poverty Campaign on Blog Action Day

Sa kabuuang 90 milyon na populasyon ng bansa ayon sa istatistika ng Census, 40 porsyento nito ay nasa mahirap. Kabilang na rito ay yung mga pamilyang nabubuhay sa $1 sa isang araw. Sila yung pinagkaitan ng pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanilang buhay, kulang sa biyaya inaambon galing sa mapagmahal na gobyerno at tila iniwanan na rin ng Diyos na parang di nakikita ang kanilang kalagayan.

Nitong nagdaang mga araw, hindi ako makapaniwala sa balitang kinitil ng isang ginang sa Cavite ang buhay ng kaniyang mga anak at isinunod pati ang sarili dahil wala na siyang maipakain sa kanila. Ganun din sa Davao nung isang taon lamang, isang dalagita ang nagbigti dahil din sa gutom na nararanasan ng kanilang pamilya.

Ganun na ba kahirap ang buhay dito sa Pilipinas? At pati sariling hininga o buhay ng kaanak ay kinikitil na lang para lang matakasan ang kalam ng sikmura.Tanging 'yun na lang ba ang naisip na kalutasan ng bumabagabag na konsensiya, ang takasan ang responsibilidad at idamay ang i…

Nightmare of JPEPA on Philippine Economy

Tila walang hangganan ang pang-aapi ng administrasyon ni Ginang Arroyo sa mahihirap at maliliit na mamamayan ng Pilipinas. Pagkatapos papasukin ang mga minero dito sa bansa, ang pagpapasipsip sa langis ng bansa sa mga dayuhan at ibigay ang karapatan sa pagkuha sa isla ng Spratly, heto at pinabilis sa Senado ang pagpirma sa Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA) na halatang pumapabor lamang sa bansang minsang nagpahirap sa atin at kumitil ng napakaraming buhay noong Ikalawang Pandaigdigang Digmaan, at sa botong 16 laban sa 4 ay naipasa ang pinangangambahang batas na siyang papatay sa ekonomiya ng bansa at pagpabor sa Japan. Hindi pa ba siya natuto sa free trade na dinala ng GATT-WTO sa atin ng rinatipikahan ng Senado noong 1994, at senadora na siya ng panahong iyon?
Samantala, ang 16 senador na pumirma sa JPEPA ay sina Mar Roxas, Edgardo Angara, Rodolfo Biazon, Alan Peter Cayetano, Miriam Defensor Santiago, Jinggo Estrada, Juan Ponce Enrile, Gregorio Honasan, Panfilo …

Eh ano kung may langis?

Magandang balita sana ang ibinibida ng Sekretaryo ng Departamento ng Enerhiya na si Angelo Reyes tungkol sa pag-uumpisa ng pagpapaluwal ng langis sa Galoc 1 pero para sa akin hindi pa rin ito matutustusan ang pangangailangan ng bansa sa konsumo sa langis.

Mayroon 300,000 bariles na ginagamit ang Pilipinas sa isang araw, at ayon sa report ang naturang oil field ay makakapagpalabas ng 20,000 bariles lang sa isang araw o 6 porsyento sa kabuoang ginagamit.Sa pagtataya nila mayroon daw itong 5 hanggang 14 milyong bariles ng nakatagong langis. I-divide kaya natin ang 14 milyon sa 300,000. Gagamitin lang ito ng ating bansa sa isa’t kalahating buwan o mas mababa pa sa aking kalkula.

Mababawasan kaya ang presyo ng langis sa merkado? Hindi. Kasi ang pagpresyo ng mga kumpanyang nagmamay-ari sa GALOC Field ay ibabase nila ito sa pandaigdigang merkado o kasing presyo rin ng nasa ibang bansa lalo na’t ang pinakamalaking bahagi ng operasyon nito ay kinokontrol ng dalawang banyagang korporasyon na Gal…

French Writer wins 2008 Nobel Prize for Literature

Isa na namang Pranses ang nagkamit ng Nobel Prize, ang pinakamataas na pagkilala sa larangan ng panitikan, sa katauhan ng 68 anyos na si Jean-Marie Gustave Le Clézio. Siya ang pangatlong Pranses na nanalo sa prestihiosong award pagkatapos kina Gao Xingjian (2000) at Claude Simon (1985).

Si Le Clézio ay isinilang sa siudad ng Nice sa France. Ang kanyang ama ay isang Briton at Pranses naman ang kanyang ina.

Sa edad na 7 ay nakapagsulat na siya ng libro tungkol sa dagat. Nakapaglimbag na siya ng kanyang nobelang Le Procès-Verbal (The Interrogation)sa edad na 23, at naging daan ng kanyang pagkabantog dahil nanalo ito sa Renaudot Prize.

Sa 32 librong naisulat niya, may mga mangilan-ngilan nito'y naisalin sa ibang mga lengguahe. Nakakapagsulat din siya sa wikang Ingles.

Ang nobelang Desert na isunulat niya noong 1980 ay siyang naging daan kung bakit siya ang itinanghal na Nobel Prize for Literature. Ayon sa Nobel Academy, ang nobelang ito'y nagtataglay ng kakaibang imahe o pagsasalarawa…

Milking Cow

Hindi ko pa nararanasan ang sinasabi ni Ginang Arroyo na kaltas sa singil sa text na kanyang ipinangalandakan noong nag-SONA pero eto at binubuliglig na naman ang isyu hinggil sa pagdagdag ng presyo nito kung sakaling igiit ng gobyerno ang pagkuha ng 20 porsyentong halaga para raw mapunan ang kulang-kulang na budget ng edukasyon sa bansa.

Ayon sa Senate Bill 2402 o mas kilala sa Health and Education Acceleration Program (HEAP) na ipinanukala ni Senator Richard J. Gordon, kakaltasan ng 20 porsyento ang pisong singil sa text at ito ay mapupunta sa mga programang tumatalakay sa edukasyon. Ang naturang porsyento ay ilalagak daw umano ng mga telecom company sa isang Trust Fund, upang doon kukunin naman ng gobyerno.

Maganda sana ang panukalang batas, dahil ang lahat ng mga bata ay magkakaroon ng sapat at tamang pag-aaral. Sino ang aayaw na dadami ang mga silid-aralan, libro at titser na magtuturo. At iaangat niya ang estado ng edukasyon sa bansa. Pero papayag kaya naman ang mga telecom compan…

The Early Birds

"The early birds catches the worm."
'Yan ang isang pamosong kasabihan/idioma/proberbio na lumabas sa John Ray's A collection of English proverbs 1670, 1678, na ang ibig sabihin ay kung mas maaga ka, mas may tyansa kang magtagumpay sa iyong ginagawa.

Kaya pinadrowing ko sa kompyuter ang aking anak gamit ang "PAINT" upang ilarawan niya base sa interpretasyong sinabi ko sa nasabing idioma. At pagkatapos ginamit ko ito sa aking post.

Kaya silipin din natin sa politika kung sino-sino ang mga early birds na nagpapahiwatig ng kanilang interes upang kumandidato sa pagiging Presidente ng "Pilipinas Kong Mahal" sa 2010 kahit napakalayo pa.
Bayani Fernando - MMDA ChairmanPanfilo Lacson - SenatorManny Villar - Senate PresidentMike Velarde - EL ShaddaiEddie Villanueva - Jesus Lord MovementMar Roxas - SenatorBongbong Marcos - RepresentativeJoseph Estrada - Former PresidentFrancis Escudero - SenatorNoli De Castro - Vice President Ronaldo Puno - Loren Legarda - Senat…

ANOTHER ILUKO SHORT STORY CONTEST

Gapu iti kaadu ti pakasikoran iti napalpalabas a bulan ket diak unayen nakasirip wenno nakatambay sadiay "ILOCANO.ORG", maysa a website nga ayuyang dagiti Ilokano iti cyberspace.

Iti Ilocano.orgmo a makita wenno maam-aamo dagiti dadduma nga Ilokano nga agnaeden kadagiti agsasabali a disso ditoy Filipinas ken agramanpayen dagiti addan sadiay ballasiw taaw. Lallalo ket ti akinkukua ken webmaster iti nasao a website ket naka-base met sadiay Amerika.

Simple laeng ti rules sadiay, maiparit iti agsao iti Tagalog, ta ikkaten no kua ti webmaster. Agduduma iti topic a mabalin a pagpilian, ken amin dagitoy mabalinmo met ti agkomento. Ti agrasaw, maikkan iti suspension wenno maiparitton a dumap-aw, nga usar iti agpada a nagan.

Nabayagakon a miembro iti nasao a website, ket uray diak unay sumirsirip sadiay adda latta dagiti mangit-ited kaniak iti update babaen iti email. Isu nga idi kalman pinatulodandak iti imbitasion iti maysa a pasalip. Sinnuratan kano iti ababa a sarita, ket ti prem…

Treasures of Cagayan Valley

Nagmamadali akong umalis ng bahay kaninang umaga kasi nakaschedule ang miting ko ng 9:00AM sa isang interior designer sa bahay ng kliyente niya sa Alabang Hills, pero tumawag siya na i-reset ito ng 3:00 PM, kaya ayun wala na akong magawa kundi tumuloy na lang dahil nasa sasakyan na ako. Sayang naman ang oras kung babalik pa ako.

Naisipan ko na lang mag-mall hopping tutal madadaanan ko naman ang Festival Mall. Pamatay oras habang nag-aantay. Sa aga ko, isa ako sa mga unang pumasok sa mall. Ikot ng ikot sa mga shops hanggang napadako ako sa isang trade fair na ginaganap sa Mini Trade Hall sa may 2nd Floor ng mall.

"Gameng ti Cagayan Valley" ang pamagat nito. Gameng, iluko word for Kayamanan. Hindi yung literal na kayamanan kundi mga kumpanya at kooperatiba na naka-base sa Quirino at Nueva Vizcaya na gumagawa ng mga processed foods, arts & crafts, furnitures & accessories, bulaklak at ornamental plants.

Naalala ko tuloy noong bago pa ako sa kumpanyang pinasukan ko sa Makat…