Maysa nga Imbitasion



Simangpet kaniak ti imbitasion nga ageksibit para iti Philippine International Flora & Fauna Garden Expo 2008 nga adda temana a "Bringing Back Nature" ken inorganisa ti RPN Flora & Fauna Inc.

Para daytoy kadagiti enthusiast iti nakaparsuaan. Nupay naatrakarnatayon ti digital ken automated development ket inyadayona tayo iti basic a kabibiag, iti maminsan pay intay koma taliawen ti kinangayed ti nakaparsuaan.

Iti daytoy nga Eksibit ket makita tayo dagiti Flora(sabsabong ken mulmula) ken Fauna(atap ken mataraken nga ayup ken insekto) ti Filipinas a mabalin nga ibisnes.

Manamnama a tumabuno dagiti tattao nga aggapu iti sabali a pagilian, dagiti estudiante, manursuro, florista, beterinario, arkitekto, inhiniero, ken ti publiko.
Post a Comment

Popular Posts