Vista Trouble

Tallo nga aldaw itan nga awan connection diay Desktop PCk. Agingga ita diak ammo no kasanok a solbaren ti problemak. Nangrugi laeng manipud a nagpa-install-ak iti Microsoft Vista nga OS iti am-ammok a Computer Tecnician.

Idi damo ti ammok ket mabalin/compatible daytoy D-Link56K Modem PCI Internal v.92 a modemko para iti Vista. Isu nga nag-ar-arakatottak met a nag-upgrade iti RAM (2gig), videocard (256 MB AGP) ken agraman payen HDD (160Gig). Dakkel a talaga ti giddiatna no kitaen manipud XP iti Vista. Adu ti baro a features a pakaabakan ti XP no idilig iti Vista. Mas a napintas ti graphics, animation ken pati no kasano nga i-customize ti desktop. Makaay-ayu a kitaen. Ngem adda met gayam ti hassle na ti Vista. Adda dagitay software a dina basaen wenno mailasin. Adda met descrimination na hehehe.

Im-imasek ita ti langa ti Vista ngem piman diak met makakonekta iti Internet.
Post a Comment

Popular Posts