Babes on Labor Day

March 6, 2008 - At last after 63 days a panaguray, nagpasngay met laengen ti asomi, tallo koma a babbai nga uken ti anakna ngem di met nakalasat ti inaudi nga isu pay koma ti kadakkelan kadakuada.

Makapanerbios met gayam a kitaen ti panaganak ti aso. Saan gamin a gagangay laeng a kas kadagiti askal nga uray no diam bantayan ket ok laeng.

Inabot ti 8 nga oras ti panagpasngayna.


Daytoy ti immuna nga anakna. Maysa a nalungpo nga uken.


Ti maikaddua ket crema ti maris ti buokna.


Daytoy ti maikatlo. Kadakkelan kadakuada a tallo.


Kabayatan iti panagpasikal ti maikatlo.


Kalpasan ti makalawas.
Post a Comment

Popular Posts