Skip to main content

CEZA (Corruption Economic Zone Authority)

Ti Cagayan Economic Zone Authority ket nadevelop tapno mangiyed iti narang-ay nga ekonomia iti Cagayan ken iti kabangibang a probinsia. Ti dati a Port Irene ket pinabaroda tapno ditoy ti pagpunduan dagiti barko nga aggapu kadagiti kabangibang a pagilian ti Asia a kas iti Taiwan, South Korea, China, Hongkong ken South East Asian Countries. As-asideg gamin nga amang daytoy a pantalan no idilig iti Manila.

Pinartuat daytoy a ganuat ti pamilia Enrile tapno matulungan (kano?) dagiti agindeg iti dayta a probinsia ken makaparnuay iti ad-adu a trabaho a saan laeng iti agrikultura no ketdi iti pay industria a kas iti elektroniks.

Ngem kagiddan met daytoy ti bukodda a ganuat tapno masoloda ti deppaar ti Cagayan. Adayo nga agpayso iti Manila a sentro ti ekonomia ket di a masirip ti Custom no ania ti sumanglad dita a shipment. No ania ti linaon dagita a barko.

Idi damo ti panagraira ti Casino ti maysa kadagiti pinaunada. Pangallukoyda kano iti turismo. Ngem ita kompirmado a pati dagiti nausaren (slightly used) a lugan ken dimmanonen iti dayta a pantalan. Iti kallabes laeng a lawas sangapulo nga Starex ti naibiahe manipud Sta. Ana a mapan iti Antipolo ket agsublida pay tapno bunagen dagiti natda.

Sapay koma ta masirip ti Custom dagitoy a lugan no adda met laeng papelesda a nabayadan iti umno a balor iti panangiyimportda. A saan a hokus pokus a papel a gapu laeng ta maka-administrasion ni Enrile ket laklakaenda lattan iti panangilikbat.

Isu siguro a kasta laengen ti kinadepensa ni Enrile iti gobierno ta uray isu ket adda ilemlemmengna a limed? Tapno dida masirip daytoy.
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…