Skip to main content

Filipino Tindera(o)s are lack of Good Sales RelationshipSiguro amin tayo ket nakapadasen iti panangsuplado ti maysa nga arogante a tao nga aglaklako nangnangruna kadagiti babassit a paglakuan a kas ti sarisari store, iti palengke a paglakuan ti karne/gulay/ikan, iti botika, iti paglakuan dagiti badbado ken pati payen iti restoran.

Adu dagitay aglaklako nga uray no nasayaat ti pakilangenmo kadakuada ngem inton asikassuenda ti gatangem wenno kasapulam ket urayda la bumugkaw, kumusilap wenno ibarsakda ti suklim iti latag. Kasla man rugitka iti panagkitada wenno adda maangotda a nabuyok iti bagim ta nakamirduotda.

Adda pay dagitay katulongan iti paglakuan nga uray no imbagamon ti gatangem ket didaka ikankano, un-unaenda ketdi ti makituttot iti padada nga aglaklako. Ken adda met dagitay aglaklako a masadut a tumakder iti nagtugawanna ket kaslana urayen ti gatangem a banag a mapan iti sanguananda. Naing-ingarda pay ngem tay akinkukua iti paglakuan.

Dagitoy a babassit a banag ti di makita dagitoy nga aglaklako. Awanda koma iti paglaklakuanda no awan dagitoy gumatgatang kadakuada ken nasisiyaat laengen nga irikepda ti paglakuanda ket agkul-obda lattan iti ayanda. No seriosoda iti gannuatda a dumakkel iti pagbibiaganda, baliwanda koma ti pannakilangenda kadagiti gumatgatang. Sursuruenda ti umisem uray pay no nakipagbreak ti boypren/gelprenna kenkuana, wenno naporlata tay tinayaanna iti hueteng di kalman, wenno di a napagustuan idi rabii kenni lakayna/baketna. Iti kastoy a pannakilangen, sigurado agsublinto a gumatang ulit ti kustomerda, ket agbalin a suki wenno gayyem ket irekomendananto daytoy a paglakuan kadagiti gagayyemna, kadagiti kabagianna ken pati iti barangay. Siento por siento manamnama iti dakkel a ganansia gapu laeng iti maysa nga "ISEM".

"Saan a makita ti piso iti panagruprupa ti tao no ketdi ti kalangiking iti bulsana a mangiyed iti grasia."


Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…