KWF Formal a linuktanna ti pasalip

Daytoy man ti naalak nga impormasion iti website ti KWF para iti Linggo ng wika inton Agosto. Linuktanda manen ti pasalip para iti Iluko ken dagiti dadduma a lengguahe.

Awan pay ti pagalagadan iti nasao a pasalip ngem kas iti dati agpada wenno saan unay nga adayo iti dati a pagalagadanda.

Manamnama nga iruarda kadagiti sumarsaruno nga aldaw ti pagalagadan ti pasalip.

***********************************
Wika Mo, Wikang Filipino, Wika ng Mundo, Mahalaga!

Ito ang tema ng isang buwang pagdiriwang ng Wikang Pambansa 2008. Muling pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang naturang taunang pagdiriwang na umaalinsunod sa Proklamasyon Blg. 1041.

Kaugnay nito, muling bubuksan ang timpalak sa Gawad Komisyon sa Sanaysay-Gantimpalang Collantes na nasa wikang Filipino. Kasabay nito, bubuksan din ang Gawad Komisyon 2008. Ito ay timpalak sa pagsulat sa tula, maikling kuwento at/o sanaysay sa sampung (10) pangunahing wika: Ilokano, Sebwano, Tagalog, Bikol, Hiligaynon, Samar-Leyte, Pangasinan, Kapampangan, Meranaw. Ilan sa mga tampok na gawain kaugnay ng isang buwang pagdiriwang ay ang mga sumusunod:

Agosto 1, 2008 Pambukas na Palatuntunan
Agosto 14, 2008 Araw ng Komisyon sa Wikang Filipino
Agosto 19, 2008 Parangal sa Ama ng Wikang Pambansa
Agosto 31, 2008 Pangwakas na Palatuntunan

Kaugnay pa rin ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ay may mga gawaing idaraos sa iba’t ibang rehiyon na pangungunahan naman ng mga Pangungunahan naman ng mga Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino na nakabase sa mga pang-estadong unibersidad sa bansa. (KWF)

Post a Comment

Popular Posts