Skip to main content

Archipelago Music, an archives of the true OFM


Daytoy Archipelago Music ket maysa a websayt nga agifeature kadagiti kankanta iti region, masarakan ti agduduma a klase ti kanta a naaramat ti dialekto ti pagilian. Iprompromoteda ti makunkuna nga Original Filipino Music.

Ket panawen siguron tapno agrampaya ti industria ti kunkunada a regional music a kas ipakpakita dagiti Cebuano ken Kapampangan Music a nagari iti airwaves ti Metro Manila ken siguro iti intero a Filipinas. Sinno ti di a makaammo iti "Kaluguran" ken "Dodong Charing"? Nakaskasdaaw a dagitoy a klase ti musika ket nakaserrekda iti maysa a siudad a pagar-arrian dagiti Tagalog.


Uray di a maawatan dagiti dadduma, paboritoda daytoy a kankantaen iti bidyu-okean ken i-request kadagiti istasyon ti radio, ket aminek uray siak maisursurotak met a mangtantanamitim uray no agbeddal ti dilak.

Kastoy met laeng ti industria ti pelikula, aglalo dagiti indie film, isuda ti masakbayan ti natayen nga industria ti komersialias a pelikula. Addun ti rimmuar a naiyulog ti sabali a pagsasao a nangab-abak pay iti pammadayaw iti sabali a pagilian. Isu a ditayo masdaaw iti sumarsaruno nga aldaw ket addanto metten Ilokano a pelikula.

Ket no ti pelikula adda Independent Producer a mangpartuat kadagitoy apay ketdin a di kaya koma met ti musika nga amang a nalaklaka ti magastos ken nalaklaka a mailako iti merkado. Addan istudio ditoy Manila a maabangan iti kada oras ket mabalin ti agirekor kadagiti kanta ta kumpletoda iti alikamen iti panagedit. Ti maysa a CD ket mabalinen nga ikopiya iti burner ti kompiuter tapno makaaramid iti ad-adu. Ket tapno nalaklaka nga ilako, mabalin daytoy a baloran iti P75 wenno P50 tapno makikompitensiya kadagiti pirated nga agraraira kadagiti bangketa. Mano laengen metten ti CD a magatang iti P8 - P10, addanton ganansiya a P40 - P65. Kaspangarigan makalakoka iti 100,000 a kopya, di milyonaryokan.

Hmmm, itak laeng a napanunot daytoy. Siak ngata ti agiprodyus, sinno ti mayat a talentko?
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…