Rice ShortageBagas, maikaddua a kangrunaan a bukel a mangbibiag iti lubong.

Ti panagmula ti irik ditoy Filipinas ket nangrugi pay idi 3200 B.C., sakbay a dimteng ni Kristo. Mapattapatta nga ditoy rehion ti Asia (Thailand, India ken China) ti nangrugian ti panagmula ti irik. Naimula dagitoy nga irik kadagiti bambantay ket idi dimteng ti 1600 A.D., panawen dagiti Espaniol, naimulada kadagiti patad a suplayan ti padanum.

Ti bagas a napartuat iti pannakagiling ti irik ket maar-aramat a saan laeng a puro nga innapoy no iluto no ketdi ar-aramidenda pay a kas bihon, maysa a klase ti pancit ken tinapay.

Nakas-ang a panunoten nga agkurkurang ti Filipinas iti suplay daytoy kangrunaan a bukel. Ti Filipinas ti maysa kadagiti kadakkelan nga eksporter dati ti bagas iti sangalubongan. Maysa pay daytoy a makunkuna nga agrikultural a pagilian. Dakdakkel nga amang ti partuat ti Filipinas idi ngem iti pagilian ti Vietnam a maikaddua ita a producer ti bagas. Adda pay idi a tawen nga immay dagiti eskolar ti taga Vietnam tapno agadalda no kasano ti agmula ken no kasano a mapaadu ti apitda. Ita ti Filipinas ti gumatgatang iti bagas, ket segun iti report, maikappat ti Filipinas kadagiti agim-import iti sangalubongan.

Dakkel ti partena ti gobierno no apay a kastoy ti nakapay-an ti produksion ti irik ditoy Filipinas. Ken maysa a tungpa kadagiti taga Internationational Rice Reseach Institute (IRRI)nga agingga ita dida agbalballigi iti programada ket agkamtud latta ti suplay. Gumasgastos ti IRRI iti 1.6 a bilion a piso para iti Filipinas laeng.

Dagiti rason no apay nga agkamtud tayo iti suplay. Panagadu ti Populasion, pannakonbert dagiti daga nga agrikultural iti subdibision ken golf course, kaawan iti umno a kita iti panagmula, ken kaawan ti interes dagiti tao ken gobierno iti agrikultura.

Makuna a ti Filipinas ket awan ti ngipenna a mangipatungpal iti programa ti pannakakontrol koma ti populasion ta agingga ita lumoblobo latta. No umadu ti populasion bumasbassit ti pagindegan ket madakamat met dagiti dati a mamulmulaan a daga tapno agbalinda a subdibision a pakaitakderan dagiti primera klase a pagindegan. Laokan pay iti pananglaklaka dagiti komesiante iti irik ket no ilakoda nakanginngina isu nga dagiti agmulmula maawananda ti ganas iti agrikultura ket sumapolda iti sabali a pagbiagan a kas iti panagabrod tapno agpaadipen iti sabali a pagilian. Amang a sigsigurado ngem tay agmula a kasla sugal a diam pay namnamaen no adda maapit gapu iti tikag ken bagyo.

No koma laeng adda umno a programa ti gobierno tapno tulonganna dagiti agmulmula saan a mapasamak iti kastoy. Sinagpawanda pay iti panagkurakot a kas iti napasamak a Fertilizer Scam ni Jocjoc Bolante. A dagiti koma pertiliser ket makadanon kadagiti agmulmula ket mausarda.

Dumtengto ti panawen nga awanen ti makan ti sangalubongan. Padasen tay man ketdi ngata ti mangan ti pitak. Pitak? madaman a kankanenda idiay Afrika.

Babes on Labor Day

March 6, 2008 - At last after 63 days a panaguray, nagpasngay met laengen ti asomi, tallo koma a babbai nga uken ti anakna ngem di met nakalasat ti inaudi nga isu pay koma ti kadakkelan kadakuada.

Makapanerbios met gayam a kitaen ti panaganak ti aso. Saan gamin a gagangay laeng a kas kadagiti askal nga uray no diam bantayan ket ok laeng.

Inabot ti 8 nga oras ti panagpasngayna.


Daytoy ti immuna nga anakna. Maysa a nalungpo nga uken.


Ti maikaddua ket crema ti maris ti buokna.


Daytoy ti maikatlo. Kadakkelan kadakuada a tallo.


Kabayatan iti panagpasikal ti maikatlo.


Kalpasan ti makalawas.

CEZA (Corruption Economic Zone Authority)

Ti Cagayan Economic Zone Authority ket nadevelop tapno mangiyed iti narang-ay nga ekonomia iti Cagayan ken iti kabangibang a probinsia. Ti dati a Port Irene ket pinabaroda tapno ditoy ti pagpunduan dagiti barko nga aggapu kadagiti kabangibang a pagilian ti Asia a kas iti Taiwan, South Korea, China, Hongkong ken South East Asian Countries. As-asideg gamin nga amang daytoy a pantalan no idilig iti Manila.

Pinartuat daytoy a ganuat ti pamilia Enrile tapno matulungan (kano?) dagiti agindeg iti dayta a probinsia ken makaparnuay iti ad-adu a trabaho a saan laeng iti agrikultura no ketdi iti pay industria a kas iti elektroniks.

Ngem kagiddan met daytoy ti bukodda a ganuat tapno masoloda ti deppaar ti Cagayan. Adayo nga agpayso iti Manila a sentro ti ekonomia ket di a masirip ti Custom no ania ti sumanglad dita a shipment. No ania ti linaon dagita a barko.

Idi damo ti panagraira ti Casino ti maysa kadagiti pinaunada. Pangallukoyda kano iti turismo. Ngem ita kompirmado a pati dagiti nausaren (slightly used) a lugan ken dimmanonen iti dayta a pantalan. Iti kallabes laeng a lawas sangapulo nga Starex ti naibiahe manipud Sta. Ana a mapan iti Antipolo ket agsublida pay tapno bunagen dagiti natda.

Sapay koma ta masirip ti Custom dagitoy a lugan no adda met laeng papelesda a nabayadan iti umno a balor iti panangiyimportda. A saan a hokus pokus a papel a gapu laeng ta maka-administrasion ni Enrile ket laklakaenda lattan iti panangilikbat.

Isu siguro a kasta laengen ti kinadepensa ni Enrile iti gobierno ta uray isu ket adda ilemlemmengna a limed? Tapno dida masirip daytoy.