Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2009

NFA Employees Mass Lay-off

Hindi lang ang mga multinasyonal na kumpanya gaya ng Intel at Panasonic ang nagtatanggalan ng mga empleyado at nagsarado dahil wala nang order sa kanila, kundi pati ang isang ahensya ng gobyerno na namamahala sa pagkain ng bawat Filipino, ang National Food Authority (NFA).


Pagkatapos nakibahagi ang mga empleyadong ito para sa distribusyon ng mga bigas noong isang taon dahil sa kakulangan, eto at nangangamba ang mga 800 na empleyado ng naturang ahensya dahil sa Executive Order No. 366 o mas kilala sa Rationalization Plan, isang batas na pinirmahan ni Ginang Arroyo para tanggalin sila dahil sa pagkakaroon ng doble-dobleng posisyon, mga posisyong naabolis na, ang naturang batas ay naglalayong mapababa raw ang gastusin ng gobyerno.

Dati nang may balak talaga ang gobyernong ito para isara ang naturang ahensya. Nakailang protesta na ang mga ito sa harapan ng tanggapan nila, ilang plakard at istrimer ang ikinabit upang igiit ang kanilang pagtutul sa pagsasapribado ng ahensya.

At ngayon ko lang …

KULIBANGBANG

IYAP-APLAG pay laeng ni Sena ti ikamen a buri a pagiddaanda a sangapamilia ngem da Amaya ken Dayo ket nairidepdan iti iking ti dulang a panagdungdungsada. Didan lineppas ti pangrabiida a bunog nga inrapin ti amada a kinammel bayat iti panagsaragasagna iti pagdissuan ti danum nga aggapu iti usok ti minaan a tumpuak iti Karayan Dicamay. Sinaggaysana a binagkat dagiti narnekan nga ubbing ket napanna impaidda, uray la napaanikki iti dagsen ti tumantanor a kaputotanna. Inaprosanna ti nagrittuok a napiskelan a sibet ket kinatkatawaan ni Sena a mangkitkita gayam kenkuana.


Dinamag ni Nauro kenni Sena no sinebsebanna ti tagaang a nanglingtaanna iti kamotig nga innayonna a naglanglanganda, nagparang ti umamarillo a ngipen manipud iti naungap a nangisit a bibig nga anaraaran ti sinulbong nga adda iti kusayan ti ikamen. Isingsingit ken isimsimpa ti baket ti bagina iti nagbaetan dagiti nakakukot nga ubbing tapno kepkepanna ida.

“Bay-am a dumapo ti beggang, Lakay, paginudo agingga’t bigat. Nagrigaten…

For Arts and Design Sake?

Sa dami ng pinagkakaabalahan ko sa ngayon, sumusulpot pa rin sa isip ko ang matagal ko nang hangaring bumalik ulit sa pag-aaral para kumuha ulit ng kursong malapit sa ginagalawan ko ngayon na mundo ng Arte at Disenyo.

Napakalaking impluwensiya sa akin at tila naeenjoy ako sa aking mga ginagawa lalo na't ang mga kausap ko ay nasa ganyan ring larangan. Sila yaong ang tinatamasa ay higit pa sa narating na rurok ng kanilang karera. Nagpakabantog sa lahat ng aspeto at nanduon na sa kinalalagyang katanyagan.


At sa tuwing ihakbang ko ang aking mga paa, tila kulang pa rin para maabot ko ito. Malapit tignan pero napakalayong abutin. Kailangan ko ng iba pang tulay, nang ibang pagpupursiginghigit pa sa aking ginagawa sa ngayon.

Sa pakikipagtalastasan, pakikipagpalitan ng kuro-kuro tungkol sa disenyo ay hindi ganun kadali lalo na sa pag-aakma ng mga bagay-bagay sa loob at labas ng sirkulong pinag-uusapan. At gaya nang komposition ng isang maikling kwento, ito'y kinapapalooban din ng mga kom…

Journey to Quezon

Sabi ng mga ekonomista, ang Pilipinas ay mararanasan ang problemang pampinansiyal nitong 2009 gaya nang nararanasan ngayon ng Amerika at pati sa mga bansa sa Europa. Hindi daw vulnerable ang Pilipinas dahil alam naman ng karamihan na ang Amerika pa rin ang siyang pinakamalaking tagapagbili ng mga exported na produkto.

Pero sa aking analisa, maapektuhan man ang Pilipinas pero bahagya lang. Isang pagpapatunay ang kaliwa't kanang pagbubukas nitong unang kwarter ng taon nang mga hotel gaya ng Newport Marriot Hotel, Summit Ridge Hotel Tagaytay, Radisson Hotel Cebu, Bellevue Hotel, Shangri-la Boracay, at mga renobeyson ng Pan Pacific Hotel, Makati Shangri-la Hotel at expansyon ng Taal Vista Hotel. Hindi rin matatawaran ang mga ipinapatayong mga kondominium at komersiyal na establisimento ng Megaworld, Robinsons Land at pati ng Ayala Land.

Isa rin sa aking mga kliyente ang Graceland Estates & Country Club na matatagpuan saTayabas, Quezon sa mga developer na walang takot sa nakaambang …

TUGOT GOT A NOMINATION!

Nagulat ako sa isang komento na galing sa isang di ko kilalang personalidad, at sinaasabing ang aking blog na Tugot ay nominado sa kaniyang website para sa pangatlong taon ngpagbibigay kilala sa mga natatanging blog para sa linggong ito. Ayon sa may-ari ng The Composed Gentlemen, ang sinumang mananalo sa sampung nominadong Blog ay maipi-feature sa kanilang site.


Sa halos tatlong taon (sa February) nang aking paglalathala sa aking mga opinyon sa mundo ng web, ay ngayon lang ako nagkaroon ng nominasyon. Kahit hindi ganun kaprestihiyoso kagaya ng Philippine Blog Awards, ay isang karangalan na ring maituturing ito bilang pamimilian ng mga tao. At kahit papapaano may nagbabasa rin nitong mga pinagkakaabalahan ko minsan.

Sa mga nagnanais/magnanais bumoto sa aking Blog. Bisitahin lamang po ang http://salaswildthoughts.blogspot.com. Nasa bandang sidebar na "Filipino Blog of the Week" ang titulo ng aking blog.

Agkabawen ti Panawen?

Eneron ngem kasla man kalam-ek ti bulan ti Disiembre no ar-arigem ti tiempo ita ditoy Metro Manila. Saan a normal kunak, ta iti kabayagkon ditoy, itaak laeng a mapa-sweter kada mapantalon ken agules, no kasta a maturogak. Kumutukot ti lamiis, manipud iti kudil ket sumuknor nga umuneg agingga kadagiti tultulang ken susuop. Lallalo pay kadagiti nangangato a paset ti Filipinas a kas iti Tagaytay.


Iti panangbisitak ti projectmi sadiay, nalipatak ti nangitugot ti sweterko ket idin ta dumanonannakon sadiay, gangani diak kayaten ti rummuar iti serbismi gapu iti lamiis ti umatiberret nga angin, ken ti angep a nangkumot iti aglawlaw. Di a kaya a parmeken ti uray mano a shot ti pampapudot a mainom, wenno ti kape manipud kadagiti coffee shop.

Sabagay il-iliwek met ti kastoy a panawen, ta idi ubingak no kastoy a tumapog iti bulan ti Enero aginga iti Pebrero sadiay Cagayan, tiempo metten ti "ipon". Manipud sadiay sabangan ti Aparri ket sumurongda iti Karayan Cagayan. Kapigsada ti agpaadu n…

Trend kadagiti Babaknang!

No nagbalin nga uso ditoy Filipinas idi napan a tawen ti panagpakamatay dagiti marigrigat gapu ta awan makandan, iti ballasiw taaw uso metten kadagiti babaknang, lallalo dagiti nabaknang a narpuog ti negosioda, gapu iti problema daytoy agraraira a krisis iti makukuarta iti sangalubongan.

Dagitoy man ti listaan dagiti desperado a babaknang a dida maakseptar ti nagmaayan ti kinabaknangda:


ADOLF MERCKLE (German) - nagpakamatay idi January 5, 2009, babaen iti panangipalladawna iti bagina iti sango ti tren a lumabas. Maysa isuna kadagiti lima a kabaknangan sadiay Germany, iti listaan ti Forbes Magazine, addaan daytoy iti US $12.8 billion a kinabaknang idi 2007 ngem nalugi iti investmentna iti Volkswagen ket bimmaba iti US$9.2 billion, natinnag iti pwesto a pang 44 ket napan iti 96 segun iti magasin. Panagaramid iti agas, semento ken lugan ti negosiona ngem kadakkelan pay laeng ti natawidna manipud kadagiti dadakkelna.THIERRY DE LA VILLEHUCKET (French)- nakita iti uneg ti nakasarado nga opisi…