Skip to main content

Trend kadagiti Babaknang!

No nagbalin nga uso ditoy Filipinas idi napan a tawen ti panagpakamatay dagiti marigrigat gapu ta awan makandan, iti ballasiw taaw uso metten kadagiti babaknang, lallalo dagiti nabaknang a narpuog ti negosioda, gapu iti problema daytoy agraraira a krisis iti makukuarta iti sangalubongan.

Dagitoy man ti listaan dagiti desperado a babaknang a dida maakseptar ti nagmaayan ti kinabaknangda:


  1. ADOLF MERCKLE (German) - nagpakamatay idi January 5, 2009, babaen iti panangipalladawna iti bagina iti sango ti tren a lumabas. Maysa isuna kadagiti lima a kabaknangan sadiay Germany, iti listaan ti Forbes Magazine, addaan daytoy iti US $12.8 billion a kinabaknang idi 2007 ngem nalugi iti investmentna iti Volkswagen ket bimmaba iti US$9.2 billion, natinnag iti pwesto a pang 44 ket napan iti 96 segun iti magasin. Panagaramid iti agas, semento ken lugan ti negosiona ngem kadakkelan pay laeng ti natawidna manipud kadagiti dadakkelna.
  2. THIERRY DE LA VILLEHUCKET (French)- nakita iti uneg ti nakasarado nga opisinana idiay New York a natay. Maysa a negosiante nga in-investna ti 75% a kuarta ken ni Bernard Madoff, maipatuldo a founder ti His Ponzi Scheme (maysa nga scam) ken nangloko iti binilion a kuarta kadagiti babaknang. Naloko ni Villehucket iti US$ 1.4 billion.
  3. STEPHEN GOOD (American)- nagpakamatay babaen iti panangpaltog iti bagina. Nakita ti bagina iti uneg ti nalabbaga a Jaguar a kotsena iti maysa a bakir sadiay Chicago. Isu ti akinkukua ti Sheldon Good & Company Auctions International, maysa kadagiti kadakkelan nga agpapa-auction iti na-embargo a balbalay.
  4. KIRK STEPHENSON (New Zealander)- nagpakamatay met laeng babaen iti panagtapuak iti sango ti tren a lumabas sadiay London. Chief Operating Officer ti kumpania nga Olivant.

Para kaniak a biang, mas kaykayatkon ti agbiag a simple ken naruam iti rigat ngem tay nabaknang nga agrigat.

Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…