Skip to main content

Kalliendan ti Karayan Cagayan


Iti laksid dagiti pasamak a nanglayus iti Metro Manila ken Rizal, iti pannakalayus pay ti La Union ken Pangasinan, madamam a kalkalienda ti kaatidogan a karayan iti Pilipinas. Maysa daytoy a proyekto ti probinsia ti Cagayan tapno kallien, palawaen ken paunegenda ti agdama a karayan. Maawagan daytoy iti Ingles a dredging. Ngem ania kadi ti dredging? Kas kuna ti The Rocker Box, maysa daytoy a wagas tapno sultopen ti maysa a makina dagiti graba ken bato ken agraman payen dagiti minas a kas iti balitok ti uneg ti karayan. Ti Ybanag Construction ken maysa a Chinese a kumpania ti makin-iggem kadaytoy.

Ania kadi ti epekto ti dredging?
Segun iti Japan International Cooperation Agency (JICA), ti pannakakali ti kababaan a parte ti Karayan Cagayan ket isunto ti rason tapno sumrek ti danum-apgad kadagiti irrigasion. Isunto ti mangdadael kadagiti pinagayan a pangal-alaan dagiti Cagayano iti pagbiagda. Mapattapatta gamin a nasurok wenno kumurang a 10,000 nga ektaria a pinagayan ti madadael.

Disturbaren pay daytoy a dredging dagiti nabiag iti baybay a pangal-alaan met dagiti mangalap iti depaar ti abagatan a laud ti Cagayan. Adda pay posibilidadna a maunas dagiti dadduma nga specie (klase) ti shellfish, dagiti ikan a kas iti dalag ken ludong nga agbibiag ita kadaytoy a karayan.

Gapu iti panagbalbaliw ti klima, no kaspangarigan sumrekto ti danum ti baybay iti karayan saanton a bumaba ti level ti danum nga aggapu kadagiti dam iti surong a kas iti Pinacanauan ken Magat. Mangsapulto ti danum iti maayusanna, aglippiasto ti danum ken ramaramenna a dilpatan dagiti ili a madalananna.

Adda maysa ita a gakat ti Arcdiocese ti Tuguegarao tapno maipasardeng daytoy a proyekto (maituloyto...)

(Ladawan manipud iti http://goldstardailynews.com)

Source:
http://www.gmanews.tv/story/141399/Silted-rivers-blamed-for-M/B-Maejan-tragedy
http://www.newsflash.org/2004/02/ht/ht005926.htm
http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=515713&publicationSubCategoryId=67
http://mail.pia.gov.ph/?m=12&sec=reader&rp=4&fi=p090121.htm&no=40&date=
http://www.preda.org/archives/2008/r08110801.html
http://www.nwin.nwrb.gov.ph/Prog&Proj/JICA/basins/profiles/cagayan.htm

Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…