Maysa a linabag manen ti naikupin

Uray bugbugtong(agingga ita) kunak ngem awitna ti apelyidok a nanumo. Isunto ti mangituloy iti kaputotak uray no babai. Babai a no agassawan ket mapukawen ti impabulodko nga apelyidok ta masuktanto iti sabali.

Iti panagtaposna iti umuna nga agpang ti elementaria, makunak a diak napaay a kas ama, adda kaniana ti essem ti panagbasa, ti gagar ken sirmata a para iti masakbayanna. Ket sapay ta dinto agbaliw dayta a gagem. Dinto koma bumaaw ti sirnaat ti init nga ita ket inna sangsanguen.


Post a Comment

Popular Posts