Skip to main content

Livestreaming; baro a klase ti media


Livestreaming, maysa daytoy a baro a teknolohia a saan pay unay a popular kadagiti dadduma nga agus-usar iti internet. Saan a kas iti facebook, maysa a social networking iti kinapopularidadna nga uray dagiti adda iti sulsulinek a lugar iti away ket addaan iti account a kastoy basta adda la ket internet provider a masapulanda.

Dua a tawenen daytoy a naipasango kaniak, nupay ammok idi nga adda kastoyen ngem naignoranteak met idi damo. Inusarmi daytoy a kadduak ni Mighty Rasing iti Kombension Nasional ti GUMIL Filipinas a naaramid iti Seminario ti OLAS iti Novaliches, Quezon City. Nabuya iti sangalubongan ti kombension uray no awanda iti nasao a pasken. Nakitada ti actual a mapaspasamak kabayatan ti seminar.

Ania a talaga kadi daytoy a livestreaming? Ti livestreaming ket maysa klase ti teknolohia nga online. Agbroadcastka a kasla iti TV. Ti pagpintasanna dimo kasapulan ti transmitter nga isu met ti ar-araten dagiti TV Station tapno makapagpabuyada.

Ania ti kasapulan tapno makapag-livestreaming? Umuna kasapulan ti napartak a koneksion ti internet tapno agtultuloy ti pannakabuya dagiti audience dagiti iparang a pabuya. Saan koma a kasla tay agar-arudok. Kasapulan met ti camera, tapno makitadaka. Saan a tay adda filmna a camera no ketdi tay webcam. Ti maudi, ti speaker ken mikropono tapno makapagsaoka. No makompleto dagitoy ket mabalinmon a ruggian ti bukodmo nga station. Mangipatakderkan ti "Katarindanuman Livestreaming Station".

Dinno kadi ti pakaalaak iti livestreaming? Ti mairekomendak kadakayo a livestreaming provider ket ti Ustream. Mas kabisadok daytoy ta isu ti immuna a nausarko. Agsubskribir iti baro nga account kadaytoy a site. Adda dagiti instruction sadiay a suroten. Ania pay ti ur-urayem?
Kindle Wireless Reading Device, Free 3G + Wi-Fi, 6" Display, Graphite, 3G Works Globally - Latest Generation
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…