Ti Kayo a Saleng

Gagangay iti ubbing idi panawenmi ken lallalo ita ket perdin dagiti ngipenna. Itudtudo dagiti nataengan a ti pannangan iti nasasam-it ti gapuna no apay nga agribrib ti ngipen.


Maysa ti nasam-it a makan a kaykayat dagiti ubbing, ad-adayo a pilienda daytoy ngem ti napait, naadat/nagasang ken nasugpet. Ita ta addan putotko diak pawpawilan daytoy a mangan ti nasam-it basta la ket uminom/agmulumog a dagus ti danum tapno maugasan ti ngiwatna ken karabukob. Awan nga agpayso ti perdi ti ngipenna ngem no maliwayanna met, tonsilitis ti sakitna. Sapay nagngina ama ti antibiotic nga agas.

Malagipko, daydi lelong no kasta nga agsakit ti ngipenmi iti tengnga ti rabii. Mangipaburek daytoy iti danum sananto iruar ti nabalkot iti panio a kayo ti saleng. Ipamulumogna dayta kadakami uray no diak kayat ti angotna ket wanklik mapukaw ti rikriknaen.

Iti met sabali a pagilian, ar-aramatenda dagiti Pine Needles (bulong) a kas tea. Ania ngata met ti raman daytoy?
Post a Comment

Popular Posts