Skip to main content

Perfume: The Story of a Murderer and The Hayden Kho's Perfume

 
Ti akkub ti nobela a Perfume

Maysa kadagiti nobela a kayatko a basaen ita ket ti Perfume: The story of the Murderer a sinurat ni Patrick Süskind, original daytoy a nasurat iti Aleman idi 1985 ket addaan iti paulo a Das Parfum. Naiyulog metten iti nasurok a 46 a lenguahe ket nakalakon iti 12 a riwriw a kopia. Naipelikula pay daytoy a nobela idi 2006 iti isu met laeng a tiltulo ken indirehe ni Tom Tykwer.

Uray no diak pay nabasa daytoy a nobela ket kasla man guyugoyenna la unay ti imatangko tapno maadaanak iti kopia. Kastoy man ti Plot daytoy a nobela manipud iti Wikipedia:

Grenouille (French for "frog") is an unwanted Parisian orphan who, having no personal scent, is rejected by others because they are disturbed by his lack of odour. He has an extraordinary power to discern odours, and comes to loathe the scent of other people. He becomes apprenticed to a tanner at the age of eight, and after work explores the city. One day he smells a divine scent and follows it, and is shocked to find that the source of this beautiful scent is a young woman. He kills her to get a better smell of her scent, but after death the scent ceases. He dedicates his life to preserve this perfect scent.
In his quest to isolate and preserve scents, he becomes apprenticed to a great perfumier, Baldini, and proves a talented pupil, making Baldini the most popular perfumier in Paris. But Baldini cannot teach him how to isolate the scent of glass and iron. Grenouille falls ill with smallpox but, on discovering that techniques other than distillation can be used to preserve such odours, he miraculously recovers and resolves to journey to the city of Grasse to further his quest.
On his way to Grasse, Grenouille becomes so disgusted by the scent of humanity that he spends seven years in a cave on top of the Massif Central. One day he wakes with a start from a nightmare of being suffocated by his own body odour, and realises with a shock that he has no personal scent at all.
Grenouille journeys to Montpellier where an amateur scientist, the Marquis de La Taillade-Espinasse, uses Grenouille to test his thesis of the "so-called fluidum letale". The Marquis combines a treatment of decontamination and revitalization for Grenouille, and subsequently, Grenouille looks like a clean gentleman for the first time in his life. Grenouille in turn tricks his way into the laboratory of a famous perfumier. There he creates a body odour for himself from ingredients including "cat shit," "cheese," and "vinegar", whereupon he is accepted by society.
Moving to Grasse, Grenouille once again becomes intoxicated by the scent of a young woman, Laure. He decides that she is not quite mature and resolves to kill her in two years time. Meanwhile he embarks on a career of serial murder of beautiful virgins to form a base for the scent he will make from Laure, while at the same time refining his powers until he can preserve any smell.
Eventually Laure's father pieces together the pattern of murders and realises that Laure is to be the next victim. He flees with Laure but Grenouille pursues them and kills Laure, capturing her scent.
He is eventually apprehended and sentenced to death, but on the day of his execution the intoxicating scent of Laure combined with the backdrop essences of the twenty-four virgins he murdered, overwhelms all present, and instead of an execution the whole town becomes a massive orgy.
Grenouille is pardoned for his crimes, and Laure's father even wants to adopt him. But the experience of the power has dissatisfied Grenouille, because he is not loved for himself, but for the perfume which he created. He realises that he had always found gratification 'in hatred, in hating and being hated', not love. He decides to return to Paris upon finding that the satisfaction that he initially felt has transformed itself into hatred and disgust.
In Paris, Grenouille approaches a group of low-life people (thieves, murderers, whores, etc), who do not notice him approaching. He deliberately douses himself with the perfume he created, while among the group. Overcome with desire, they tear him to pieces and devour the remains. They feel slightly disgusted having just eaten a human being, but they feel overwhelmed with happiness. They are "uncommonly proud. For the first time they had done something out of Love."

No apay a nadamatko ni Hayden Kho kadaytoy a nobela ket gapu kadaytoy a billboardna iti EDSA. Daytoy man, ne:


Addaan metten iti bukod a pabanglo daytoy kontrobersial a doktor ket mailaklako metten iti merkado ita. Malagipko man ketdi dagiti videona a kadduana dagiti agduduma a babai. Talaga met a natured a kas katured ti kontrabida iti nobela. Makitak kenni Hayden Kho iti kabibiag ni Grenouille a nangolekta kadagiti babai a pinatayna tapno makaaramid iti nalatak a pabanglo. Ti pamalpalatpatak ita ket kastoy, idi nangolekta ngata ni Hayden Kho iti video a kadduana dagiti kaay-ayamna ket amangan no nabasana daytoy a nobela a kas pagbasaranna. Ania ti makunayo?
1 comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…