Posts

Showing posts from 2011

Dagiti Bato

Maysa a Bulong

Sarsarita - 12/29/11 (2)

Sarsarita - 12/29/11 (1)

Nalabbaga ti Bulong Dagiti Poinsettia

Bumbumsog

mi bella mujer

Dagiti Banag a Di Maiggaman

Babato ti Sagumaymay

Panagbukar

Pasintawi

Sarsarita - 11/27/11

Sarsarita - 11/18/11

Panagbaniaga

Sarsarita - 11/12/11

Kastoy nga Ipabulosko ti Dagensen

Mama Pabulodannak Man ti Sangapulo Piso

Naimas Latta Ti Idasarmo

Ti Kasalisal

Tallo

Panagpatubo iti Payyak

Ti Daniw ken ti Mannaniw

Ti Pannakasinit

Ipabulodmo Kaniak ti Gundaway

Iti Nagbaetanta

Ti Nadumaanmi

Pannakaipusing

Patina

Ti Langit

Ti namarsua

No Laeng Koma Maitantan Ti Bisin

Naimnas a Pannakaiwawa

Sibibiagak Kadagiti Kanito

Pannakabsog

Pannakarugnay

Dika Agpaatiw iti Tudo - Ame ni mo makezu

ti sarusar

Nagbirri a Puso

la saison

Verbo

ti naisar-ong

Alimuom

agnunnunog

ti mammanday

Berde a Lambana

Metamorphosis

Sangit ti Riari

Desiderata

Ti Berdugo iti Balayna

Sadiay Pantok

el rey

Ti Parabola ti Ullaw

Bukaw

iti nalamiis a parbangon

Sangrado Luna

Ania ti Daniw?

"Papang Tulungannak Man a Sapulen ti Exodus."