Skip to main content

An Unplanned Trip: PagudpodGapu ta agsaknapen ti sipnget idi dumanon kami't Pagudpod ken napigsa ti tudo a kasla man adda bagyona ket saan kamin a nagpili pay ti madagusanmi. Ti umuna a resort a natuparmi ket ti Arinaya, inkeddengmi nga isu lattan nupay adu koma pay. Lang-ab ti agat asin ti naipasabat iti agongmi ken ti danarudor ti narungsot a daluyon a mangsapsaplit iti aplaya. Kasla naungaran ti bagik iti pannakalang-abko ti presko nga angin. Kasla nabati amin iti siudad dagiti problema.

Nangina ti upa dagiti kuarto iti Arinaya nupay kunada a para iti off-peak season. Saan a maiyannatup ti gatad iti serbisioda. Dagiti tao ti resort ket masadsadut a sumango kadagiti kliyenteda. Pamiliar kaniak ti serbisio dagiti 5-star hotel ti siudad gapu iti trabahok ket no ikumparak iti kina-hospitalidadda ket adayo unay. Ti kuarto a naited kadakami ket kasla di man laeng nasagadan wenno na-vacuum. Adu dagiti darat a nakastrek. Kayatko koma ti agpagna-pagna pay iti aplaya ngem nabannogen ti bagik. Ket naturog kami a mangnamnama a kinabigatanna ket nalimpion ti panawen.

Alas-sais pay laeng ti bigat ket nagdiretsoakon a napan iti aplaya. Pinilik ti nagdapandapan. Nalamuyot ti puraw a darat a pagdisuan dagiti sakak. Saan a gagangay a darat a kasla kadagiti makita iti normal nga aplaya. Agpayso ti kunkuna dagiti nakadanonen iti Pagudpod, agpada kano ti kinapuraw ti darat ditoy ken iti Boracay.

Nadanonak dagiti tao nga agpidpidut. Dinamagko kadagitoy no ania ti ikarkargada kadagiti awitda a selopin ket kunada a shell kano. Adda gayam kooperatiba dagitoy nga isu ti pagaramidanda kadagiti aritos, porselas, kwintas ken dadduma pay nga isu iti ilakoda kadagiti turista. Uray kaskasano adda nayon a panggedanda.

Naatab latta ti baybay. Inkeddengmi ti saan a tumaneben. Kalpasan a nakapagkape kami ket nag-check-out kamin. Inawisko dagiti kakaduak a mapanmi tannawagan ti Patapat Viaduct sakbay nga agsublikami sadiay Bangui.
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…