Dagiti Kanta ni Lilith


siak ni Lilith, naggapuak iti tapok,
ti daga a nakadamilian iti bagi ni Adan.
kaing-ingasko ti Namarsua,
manipud iti dara nga umag-agos kadagiti uratko
agingga iti kudil a namagbalkot iti pakabuklak.

siak ti babai iti puon ti mansanas
a nangriing iti pannakalibay da Adan ken Eba
intedko kadakuada ti susi ti sirmata,
babaen iti panangkittabda iti nasam-it ngem nasubkar a bunga,
a naglaonan ti gita a nagtaud iti kaliskis ken saongko.

kadagiti matak agayos ti burayok
ti pannakapnek a mangdigos iti mawaw nga espiritu,
iti nalabbaga a bibigko bumukar ti nangisit
nga aningaas a mangdayyeg iti innem-gasut ket innem a pulo ket innem
a siled.

adda kaniak ti riniriw a lunod dagiti saibbek
ti naikannag a kararua dagiti maladaga
samiwengda a mangilillili kadagiti angel
iti maikalima a gloria.

kukuak ti gundaway a mapadegges
iti nangisit ken naabungotan a bulan,
ikayagko dagiti kawwet iti payyagko
tapno unasek ti tubbog ti darikmat
bagik dagiti lua ken dung-aw dagiti birhen a naiwawa
kuerdasda iti saning-i nga agpallailang
a danggayan ti asug dagiti mangrabrabi a tumatayab.

siak ni lilith, ti sabong iti tagainep,
ti segden dagiti agligsay a parbangon.


Ladawan: http://www.artmagick.com
Post a Comment

Popular Posts