Iwaksim ti Buteng


IWAKSI ANG TAKOT

Marapat nating iwaksi mula sa ating
Kaluluwa ang lahat ng takot at silakbot
Na dulot ng nagbabadyang panahon.
Angkinin natin ang katiwasayan
Sa kahigitan ng ating damdamin
At kabuuan ng ating mga pandama
Hinggil sa kinabukasan
Marapat nating salubungin ang bukas
Na taglay ang tining ng loob.
At marapat nating pakaisipin na anumang darating ay tanging-laan
Sa atin bilang atas ng daigdig
Na puspos ng karunungan.
Ito’y bahagi ng nararapat nating
Matutuhan sa panahong ito
Ang sumulong nang may wagas na pananalig
Na hindi nakasandig sa layaw ng buhay.
Manalig sa walang humpay na saklolong hatid
Ng daigdig ng kaliwanangan.
Siyang tunay, walang kabiguang magaganap
Kung ang ating katatagan ang siyang maghahari.
Pukawin natin ang sariling kamalayan
Sa tuwing sisilay ang umaga
At sa bawat pagdatal ng dilim.

- by Rudolf Steiner
Salin mula sa Ingles nina Necias Chaves Pataunia at Maria AbulenciaLadawan: stock.Xchng
Post a Comment

Popular Posts