KabuligMadamaak nga agikurku-it iti laptopko
idi agdamag kaniak ti putotko.
"Papa, ania ti kayat a saw-en ti asawa?"
Nagsardengak a nagtipa, nagpanunotak iti sao
a nalakana laeng a maawatan iti edadna.
"Kaddua iti biag, 'basangko. Kasla kenni mamam." insungbatko.
"Agkadkadua kayo ngarud? Saanmo kadi nga ay-ayaten?"
"Amman, a."
Sinangok ulit ti monitor. Bareng nalpasen ti panaguntona.
"Ay-ayaten a kaddua iti biag kunam 'garud, Papa." Panangisurona.
Nangtung-edak.
Tinaliawko ket madaman daytoy nga agdro-drawing.
Apagisu a malpasak idi ikalbitna kaniak
ti papel a nangikabilanna ti ladawan.
"Papa, sika daytoy ken ni Mama."
Ladawan ti dua a tao a nagpinnetpet dagiti dakulap.
"Daytoy met ni Babes ken ni Cassey."
Intudona ulit ti maikaddua a grupo.
"Sinno ni Cassey?"
"Alla, ni Papa. Cassey ti nagan ti asawa ni Babes."
Ni Babes tay asomi gayam.
"Daytoy met maikatlo ket ni Tata Nestor ken ni Nana Opelia."
Minirak ti ladawan.
Dagiti gayam kaarrubami ti kayatna nga iparangarang.
"Pirgisem daytan amangan no makitada."
"Apay? Ipakitakto kadakuada."
"Saan dakes. Amangan ta makagurada kenka no kua, nakkong."
Nakangegkami iti kanabtuog iti kaarruba.
Agap-apa manen dagiti dua a nataengan.
Kinitak ti ladawan.
Adda sarana ti lalaki.Val City | Marso 21, 2011
Ladawan: http://www.flickr.com/photos/chung660326/
Post a Comment

Popular Posts