Posts

Showing posts from April, 2011

Ti Managbasol a Kararua

Ti Nagbanagan Dagiti 12 a Disipulo

Ti Silaw iti Ungto ti Lubong

Nabalitokan a Tawid

Shakespeare, Imbentor Wenno Agbubulod?

Nauspak a Daga

Ni Angkel Badol ken ti Mamaw