Ti Managbasol a Kararua

http://loqal.ph

awan basol
ti naindagaan a bagi
tapno aglak-am ti dusa,
ti ulpit a pagipapasan ti panunot.
basol ti kararua ken panunot
isuda ti mangguyod,
a mangirarem
ken mangisagmak nga agturong
iti umap-apoy a buli.


Post a Comment

Popular Posts