Skip to main content

Ti Nagbanagan Dagiti 12 a Disipulo

Ladawan manipud iti AFP
Kalpasan ti pannakailansa ni Jesus, dua laeng kadagiti apostolesna ti nadakamat ti nasantuan a biblia no ania ti nagbanaganda dagitoy da James (ti anak a lalaki ni Zebedee), a pinapatay ni Herod Agrippa I babaen ti panangputolda ti ulona idi 44 AD ken ni Judas Escariote a nagbekkel kalpasan a natay ni Kristo.

Babaen kadagiti sinurat dagiti nagkakauna a Kristiano ket natunton no ania ti nagbanagan dagitoy a disipulo.

Manipud iti Damascus FriendsApostle

Biography Brief

Death

1

Peter ‡

·A fisherman whom Jesus called therock.

·First Bishop of Rome

Martyr Crucified at Rome under Nero.

Crucified up-side-down at his request because he did consider himself worthy to be crucified like Jesus.

2

Andrew

[brother of Peter]

·Introduced Peter to Jesus

·Brought the lad with five loaves and fishes to Jesus.

Martyr Crucified at Patræ, Achaia [southern Greece].

Hung alive on the cross two days, exhorting spectators all the while.

3

James ‡

·A fisherman

·With Jesus in Gethsamane

Martyr Killed 10 years after the first martyr, Stephen.

His accuser was converted by James courage and the two were beheaded together.

4

John ‡

[brother of James]

·Known as the "beloved disciple."
·James and John "sons of thunder"

·At foot of cross with Jesus Mother

Natural Death The only apostle who did not meet a martyrs death. Banished by Roman Emperor Domitian to Isle of Patmos where he received The Revelation of Jesus Christ.,the last book in the Bible.

5

Phillip

·The name Phillip is a Greek name

·Brought Bartholomew [Nathaniel] to Jesus

Martyr Crucified about 54AD

Preached the Gospel in Phrygia which was in the Roman Province of Asia near Ephesus [Turkey].

6

Bartholomew [Nathaniel]

·Jesus saw him under a fig tree.

Martyr Crucified by the idolaters of India.

Preached the Gospel in Mesopotamia [Iraq], Persia [Iran] and India.

7

Thomas

[Didymus]

·A fisherman on the same crew as Peter and Andrew.

·Called the "doubter."

Martyr Thrust through with spear in India .Preached the Gospel in Parthia [Iran] and in Kerala, [southern India] where yet today the Mar Thoma Church exists.

8

Matthew ‡

·Also called Levi

·Tax collector for the Romans

Martyr Killed with a sword about 60AD.

Preached the Gospel in Ethiopia.

9

James

[son of Alphaeus]

·Called James, the less [younger]

·First Bishop of Jerusalem

Martyr Stoned by Jews at his age 90, and ended up with his brains bashed out with a fuller’s club [used in dyeing clothes].

10

Jude ‡

[Thaddeus]

·Writer, Book of Jude

Martyr Crucified 72AD at city of Edessa [Turkey].

11

Simon

[The Canaanite]

·Called "The Zealot" because he was associated with that sect.

Martyr Crucified in Britain in 74AD.

Also preached in Africa.

12

Judas Iscariot

·Treasurer of the apostolic group

·The Devil entered into Judas and he betrayed Jesus for 30 pieces of silver. ­John 13:2

Suicide And Judas cast down the 30 pieces of silver in the temple and departed, and went out and hanged himself. ­Matthew 27:5
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…