Circulo de Vidano kunoten ti daga ti linaaw a matnag iti agpatnag,
agalibungabong daytoy no kessenten ti init,
itayab ti angin ket tumipon kadagiti napirsapirsay nga ulep,
punuenna ti nagbaetan ti tangatang
ket sananto isubli a kas linnaaw iti sabali manen a rabii.


June 9, 2011
Ladawan: http://pixdaus.com
2 comments

Popular Posts