"Papang Tulungannak Man a Sapulen ti Exodus."


"Papang pakadanunan dagiti sabong ti pan-aw no ikayab ti angin?"
Daytoy manen ti dinamag ti anakko kaniak. Banag a diak ninamnama. Madamana gamin a kurkur-itan ti puzzle a naglaunan dagiti nagan ti libro ti daan a testamento.
"Itayab ti angin iti milia-milia, kadagiti turturod, bambantay, kapanagan ken agraman iti danum.
Agdissoda sadiay a kas gangannaet. Awanan biag, awanan nagan ken kaipapanan. Ngem iti tiempo ti matutudo maigamerda iti daga ket mangruginto nga agrusing."
"Kasano a managanda iti pan-aw no kaspangarigan agdissoda iti kadanuman? Saanda kadi a malmes?"
"Agbalinda a kas gabat. No sadinno ti agus ti danum addada sadiay. Ngem saan amin a panawen ket nadawel ti danum. Aglinak met daytoy. Ket dita misagudda iti ig-igid."
"Adda pay kadi namnama nga agsublida iti naggapuananda, 'Pang?"
"No gamin nakapagramuten ken nakapagpaadun iti nagdissuanna, marigatanton nga agsubli pay."
"Ngem mabalbalin pay kadi?"
"Depende iti turong ti angin, nakkong. Dagitinto laengen sabongda ti makapagsubli."
"Papang tulungannak man a sapulen ti Exodus."
Ginuyodna ti imak ket intedna kaniak ti lapis tapno kurmur-itak.June 20, 2011
*diak kukua ti ladawan, copyright ketdi ti akinkukua.
4 comments

Popular Posts