Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2011

ti naisar-ong

aglabanag dagiti dawan
idi nagasak iti tambak ti anniniwan,
nangpidot iti bingkol
ket binarsakna ti tengga ti kinelleng.
nabuak ti agukop a tumatayab
a mangikamkamam iti pannakapessa
ti tugtugawanna nga itlog sakbay
a maakas ti nakaisalatan ti umokna.
simmirip daytoy iti nagbabaetan ti gipi -
maysa a bumarito ti nangtakaw
iti ulimek ti kapagayan.
nakaiggem iti burrarawit
a pangibabaotna kadagiti dawa.
makasisirap ti kawes daytoy
a maitiro kadagiti bumalitok a bukel.
nagwagis manen ti naisar-ong
ket nagkul-ob ti tumatayab.
sinallukobanna ti umokna.
nanggabut ti dawa, rinurosna, sana inkuruay.
nagtanupra!
tallo agpa, dua kadapan, maysa pulgada.
naparsiakan iti katay ti rupana!
tinabbaawanna ti angin sa nagkusaykusay.
naggusod.
naggunggon.
simmangpet ti nadagdagsen a danapeg.
"agtanangka, saan tayo daytoy a daga!"July 31, 2011
*diak kukua ti ladawan.

Alimuom

kalpasan a nagarimayang ti im-impenna a ledaang,
in-inut a napuyotan ti lulunanda,
nagramaram ti sungusong ti tangatang.
ket insam-olna ti kaguddua dagiti naipatakder a tanda.
nagpusasaw ti aglawlaw.
inalimonna ti awanan gaway a maris.
nagin-innayad a nagkaradap.
simmalpot kadagiti kawaw a regkang.
simmirip kadagiti abut.
ket napasag ti anabaab.
July 30, 2011
*diak kukua ti ladawan

agnunnunog

sensentensiaannak ti darikmat,
agnunnunog daytoy lasag.
makirinrinnisiris daytoy langak,
iti mapuypuyupoy a biag.July 25, 2011

ti mammanday

inparabawna nga intaya ti aglatlati a landok iti pasnaan ket pinetpetanna tapno di nga aguyas iti dakulapna. inyennekna nga inlayat ti maso ket imbulosna amin a pigsana. nariknana ti gutad ti napitpit a landok. uray la kimras. nagwarsi ti rissik iti aglawlaw. limmawag iti apagapaman ti natina a kasipngetan ti pagpandayan.

indupagna ti nanglayat agingga a bimmara ti ig-iggemanna. nariknana ti pudot nga aggapu iti landok ket insawsawna daytoy iti danum. bimmaaw. naganingaas. binulosanna manen ti riknana. ita ingarietna iti nakana. amin a gura ti lubong. bimeggang. nagasuk. sumuknor iti agongna ti angot ti napitpit a landok. uray la nagwingiwing. ngem binay-anna daytoy a sumrek iti bagina agingga a nabibineg.

inulitna manen. dina binilang no mano a layat. no mano a ling-et ti natnag. no mano a kanabtuog ti dinas-al ti pasnaan. no mano a pannakasinit ken pannakalipit dagiti ramayna.

ti kapapatgan dina tinallikudan ti aramidna. ti kinamanagpandayna. musika iti kararuana ti mapitpitpit a…

Berde a Lambana

Absinthe

naiyuper ti bagina iti pagbaludan a dagiti laeng addaan iti payak
ti makaalaw a mangsarakusok iti agipangpangta a batibat;
agtatapaw ti espirituna a mangririkus iti
awan patinggana a kanibusanan a no sadinno ket pumsuak ti ubbog
a pagsakduan ti garagak, ti pannakatikaw ken pannaakas ti kararua
ti mangsimsim iti agandap a maris berde a bibigna.
iti kanito maltat ti bangen ti agdama,
agawaaw ti bileg a manglangoy iti agsumbangit a kutit.
itag-ayna ti lagip;
ti pannakainaw, ti panagbukar ken panaglaylay.
agpapada a lagip, maymaysa a maris,
ti berde nga asok a mangsuknor iti panunot
agipangpangta iti panangraut
ti lambana iti maudi a lidok.July 20, 2011

Metamorphosis

Panaglupos

Ti kudil kasla katarata. Addaan gandat iti amin a panangapros. Maalingagmi babaen iti uni. Iti aweng. Dagiti bibig kasla maray-ab a siper iti pannakabisngayna. Ti ikkis ti naabak a panagrinnisiris. Ti nabati kadakami laeng ket ti panakaguyugoy. Ti prinsipio ti pannakatnag.

Makipinnarammag kami iti panawen. Gargarien ti pakabuklan. Sulisogen dagiti natibker. Ti linteg ti pannakasulbog ket nakasadag iti di panagkinnaawatan ti tunggal maysa. Ti panangtarigagay a panangbaybay-a iti kinapudno.

Kayak ti agsubli. Iti ania man a kanito a kayatko. Parawpaw laeng ti panawen. Ngem awan ti siasino man sadiay. Matippitipping ti riniwriw a kanito. Agayaw ti marned a lasag ti kikit.

Dadakkel kami unay. Tapno umanay iti tunggal maysa.

Naipupok nga agmaymaysa ken mawaw iti lailo. Tiptipden ti pannakaabisin.

Babassit kami unay. Igges. Akut-akut a di makapaguray. Iruruar laeng ti kasapulan tapno dumakkel ti abut.July 19, 2011

Sangit ti Riari

manipud iti nagkaramutak a sanga,
no ti nauspak nga aglawlaw ket kinagayan ti sipnget,
ket ti darikmat tinengngelna ti angesna,
ipuestokon dagiti aragaag a payyak tapno
sangitak ti pannakaidasay ti lawag,
ken pannakaipasngay ti natuok nga agpatnag.
kas iti impaltiing dagiti kuriat,
rumbeng nga iyikkis ken dung-awan ti pannakaatiw,
tapno ti amin, matimudda ti leddaang
a nangbalkot ti pannakaiparsuak.
kukuak ket kukuakto laeng ti amin a gundaway
ta uray pay dagiti agapon a billit
iti daytoy duduogan a kayo
ipabus-oyda ti pannakapisang ti ulimek
andingayendak anginga a toy unik ket magsat.
July 13, 2011
*diak kukua ti ladawan.


Desiderata

Dagiti Banag a Kalkalikaguman
nabulod manipud kenni Max Ehrmann iti daniwna a Desiderata

Agbiagka a natalna iti puseg ti kinatagari ken kinakumikom,
ket tandaanam adda kinatalinaay iti kinaulimek.
No mabalbalin, diam isuko ti nasayaat a pannakilangen iti amin a pinarsua.
Iwaragawagmo ti kinaagpayso babaen iti kinatalna ken kinalawag;
Denggem ti sabali, uray pay dagiti ngelngel ken nakuneng addaanda iti palawag.
Liklikan dagiti natagari ken nakarit a tao.
Pagluksawenda ti kararuam.
No ikumparam ti bagim iti sabali,
Agbalinka a napannakkel ken nasingar;
Ta kanayon nga adda makapulapolmo a nabababa wenno nangatngato ngem sika.
Agragsakka kadagiti balligim ken nasangal a planom.
Taginayonem ti asgarmo iti trabahom, uray man no nanumo;
Maysa daytoy a gameng iti panagbalbaliw ti panagtayyek ti lubong.
Agtanangka no maipapan iti negosio,
Ta daytoy lubong napno iti mangliliput.
Ngem dimo koma palubusan a kallubanna ti matam iti kinaimbag;
Ta adu ti tao nga agregget tapno agbalin a pagwadan
Ta…

Ti Berdugo iti Balayna

TI BERDUGO ITI BALAYNA

Ania ngata ti pampanunoten ti maysa a tagabitay.
No sumangpet manipud iti trabaho ket agdiretso iti balayna?
Iti dulang, kadduana dagiti putot ken asawana, nakasango
iti umas-asok nga NFA nga innapuy,
tinuno a saluyot ken naperresan a bugguong,
damdamagenda ngata dagitoy ti agmalemna,
no di met laeng napurnada itay ti bitbitayenna iti plasa?
Wenno likliklikanda ti kakastoy a saritaan
ta mas kayatda a pagsasaritaan ti maipapan iti politika
ken pelikula, ti kabarbaro a damag nga inkannawag
ti reporter a bakla, ti pananglalayus ken didigra?
No man adda, adda kadi mangmira kadagiti ramay ken dakulapna
iti tunggal kumammet ket idumudomna ti sida iti bugguong?
No ti putotna a babai ket umasideg ket awisenna nga agay-ayamda
iti sinsinan-kabalio a masingdanan ti tenggedna,
maaramidna pay ngata ti sumungbat iti rinarabak - Nakkong, ti kinaagpaysuananna
saanen a mabilang ti siningdanak a tengnged itay.
Adda kadi ragsak a bumukar iti rupana,
pampanunotenna ngata no kas…

Sadiay Pantok

sadiay pantok
kukuak ti umuna
a panagbettak ti isem,
nga agtaud
manipud iti ari ti lawag,
ngem sadiayko met laeng a maimatangan
no kasanona a kesseten
dagiti adipenna.July 8, 2011
*diak kukua ti ladawan


el rey

uray ti agila,
dina mawanawanan ti pagarianna;
kasta met ti tao,
dina makita amin a nagbiddutanna.


july 6, 2011
*diak kukua ti ladawan

Ti Parabola ti Ullaw

Nakatugawak iti karuotan a mangkitkitak iti anakko a makiay-ayam kadagiti padana nga ubbing. Aglilinnumba dagiti garakgakda nga ay-ayamen ti angin. Nakigtotak idi agdisso ti maysa nga ullaw iti sanguanak. Agtartaray nga umasideg ti maysa nga ubing a lalaki iti nakatinnagan ti ullaw. Idi asidegen nasikkarodna ti bato ket gangani naidugmam, imbag laengen ta nasipaw ti amana sakbay nga agdisso ti bagina iti daga. Pinidutko ti ullaw ket inyawatko iti agama.
"Thank you, pare!" kinuna ti ama a nakaissem.
"Awan aniamanna, pare." kinunak ket ginulok ti buok ti ubing, "diam unay pawaywayan ti tali tapno di a makagarut, nakkong!"
"Pimmigsa ti angin gamin itay, pare. Guyodek koma ngem pinawilannak ketdin ti loko." Nagkatawa ti amana.
Kinitak ti tangatang. Nalulem. Nanglangeben ti asul a langit.
"Sige garud, pare. Agawidkami metten."
Sinapul ti anakko a madama pay laeng iti pannakikinkinamatna. Timmaliawak kadagiti agama.
"Nagasatka, barok, t…

Bukaw

tinaraken ti kayumanggi a daga
iti panawen a duduayaen ti init,
sinibugan ti arbis kadagiti kanito
a mawaw ti ramutna.
ita,
dimtengen ti panaggaani,
bumbumsog ti ukisna
ket tiempona metten ti maitukit,
tapno tungpalen ti padto
nga inyurit dagiti appo
ngem iti laksid
dagiti apros ti ngato,
maysa daytoy nga eppes.
July 2, 2011
*diak kukua ti ladawan.

iti nalamiis a parbangon

timmayok a kas lawag
iti rabaw ti naulimek a danum,
a pagsirsiripan ti apagkirem a bulan.
nagsirko, nagkayag ket nagallikubeng.
simmagitsit ti basbassit a ranipak
nga agtaud kadagiti aragaag a payyak,
in-inut a nagtugaw iti arinduyog a petalo
ti apaglebba a sabong ti lingaling.
iyunnatna nga indawadaw ti sakana,
sinul-oy ti danum daytoy,
timmipon ti bagina iti dan-aw agingga iti surong.
iti sakaanan ti nagabay a kalbo a bantay.

July 1, 2011
*diak kukua ti ladawan, copyright ketdi ti nangbulodak.