Alimuomkalpasan a nagarimayang ti im-impenna a ledaang,
in-inut a napuyotan ti lulunanda,
nagramaram ti sungusong ti tangatang.
ket insam-olna ti kaguddua dagiti naipatakder a tanda.
nagpusasaw ti aglawlaw.
inalimonna ti awanan gaway a maris.
nagin-innayad a nagkaradap.
simmalpot kadagiti kawaw a regkang.
simmirip kadagiti abut.
ket napasag ti anabaab.
July 30, 2011
*diak kukua ti ladawan

Post a Comment

Popular Posts