Berde a Lambana


Absinthe

naiyuper ti bagina iti pagbaludan a dagiti laeng addaan iti payak
ti makaalaw a mangsarakusok iti agipangpangta a batibat;
agtatapaw ti espirituna a mangririkus iti
awan patinggana a kanibusanan a no sadinno ket pumsuak ti ubbog
a pagsakduan ti garagak, ti pannakatikaw ken pannaakas ti kararua
ti mangsimsim iti agandap a maris berde a bibigna.
iti kanito maltat ti bangen ti agdama,
agawaaw ti bileg a manglangoy iti agsumbangit a kutit.
itag-ayna ti lagip;
ti pannakainaw, ti panagbukar ken panaglaylay.
agpapada a lagip, maymaysa a maris,
ti berde nga asok a mangsuknor iti panunot
agipangpangta iti panangraut
ti lambana iti maudi a lidok.July 20, 2011
Post a Comment

Popular Posts